D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 757_844_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Görög-keleti szertartásu bosnyák temetés Szerajevóban
B e s o r o l á s i   c í m : Görög-keleti szertartásu bosnyák temetés Szerajevóban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 49. sz. (1878. december 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyászszertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetési menet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bosnyákok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ortodox egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szarajevó
G e o N a m e s I d : 3191281
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Görög-keleti szertartásu bosnyák temetés Szerajevóban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mikor az orthodox bosnyák haldoklik, viaszgyertyát gyújtanak meg körülötte és kezébe is adnak egyet, s a mellére egy szent képet tesznek; a férfiaknál rendesen Sz. György (Szveti Györgye) vagy Sz. Miklós (Szveti Nikola) képét, a nőknél Sz. Máriáét (Panajiát) használják. Ez a kép, a görög rituálé szerint jelenti a megváltóba vetett hitet és a feltámadásba helyezett reményt. Mikor lelke elszáll, minden üres edényt fölforgatnak, hogy azokba ne szálljon és a ház lakóit lidércz alakjában ne gyötörhesse. Kalácsokat osztanak ki a szegények között, hogy a meghalt lelkeért imádkozzanak. A halottat megmosás után borral is befecskendik. A temetés a halálozás után kö­vetkező nap történik, ebben némileg a törökök szokását követik, kik a halottat egy-két óra múlva már temetik. Az orthodox bosnyákok is azt tartják, hogy a halott vagy jó, vagy gonosz ; az első esetben nem szabad egy perczet sem elrabolni mennyei üdvéből, a második esetben pedig mentől előbb szabadulni kell tőle, nehogy bajt hozzon a házra. A halottnak fülébe pamutot tömnek, szájába pedig egy pénzdarabot adnak, hogy a túlvilágba vezető hajósnak, Kharonnak a vitelbért megfizethesse. Ez a szokás a régi görögöktől jött át az uj görögökhöz és ezek révén az orthodox vallással együtt a bosnyákokhoz.
A koporsó alul is oly széles, mint felül s láda alakja van s igy helyesen nevezik azt a bosnyákok a török "szanduk" szóval. A halott beszentelésekor a pap beszédet (pogrebuo szlovo) tart a halott felett, a kántor pedig pjeszma pogrebniczát (búcsúztatót) énekel, melyben a halottat dicséri. E szertartás végeztével megindul a halotti menet (szprovod). A koporsó fedetlen marad; a szemfödő (mrtvaczki uvoj) is a halott lábainál van összehajtva. A fedetlen koporsót néhol vállaikon, másutt szíjakon függve, a földtől egy pár arasznyira emelve viszik.
A görög- keletiek azt hiszik, hogy a lélek még akkor is ott lebeg a halott fölött, mikor a testből kivált és azért nem fedik be a koporsót, nehogy a lelket is elzárják. A lélek csak nagy nehezen tud megválni a test környezetéből s azért is füstölik és szentelik be annyiszor a halottat, hogy a lélek a szentelt füsttel együtt égbe szállhasson.
Az elszállt lélek - a nép hiedelme szerint - a temetés után egy hétig haza szokott járni, s azért tartanak a bejáratnál közel eső helyen egy üveg vizet, hogy a lélek netalán szomját ott elolthassa.
Midőn a menet valamely keresztuthoz ér, a halottat leteszik, a pap imádkozik, befecskendi szentelt vizzel (oszvetyene vodicza), és befüstöli tömjénnel, hogy a gonosz lélek, mely a keresztutakon szokott ólálkodni, ne árthasson a halott lelkének. A temetőben (groblye) még egyszer megáldja a pap a halottat, behinti veres borral és olajjal kereszt alakjában, akkor ráteritik a szemfödöt, ráborítják a koporsó födelét és aztán átadják a simák. Az olaj azt jelenti, hogy a boldogult jó keresztény volt és méltó a feltámadásra. A behantolásnál két láb magasra hányják a hantot, ezt czölöpökkel és kövekkel elkerítik és virágokat ültetnek fölibe.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. december 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Temetés Dalmácziában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hindu temetési szertartás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1037x1428 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna