D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0267.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lóhomlokdísz
B e s o r o l á s i   c í m : Lóhomlokdísz
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-07-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dísz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lószerszám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Lóhomlokdísz czímer paizsalakban ezüstből, külső felületén tűzben aranyozva. A homlokdísz xv. század végéről való gothikus áttört művű ezüst lombdiszítéssel van ékítve, a melyen doboló, hegedül, dudáló, tilinkozó, zenél alakok vannak ; a lombok között pedig állatok vannak kiöntve. Egyes virágokon a zománczozás nyomai láthatók. A hármas bordájú szegélyt, chrysopras, gránát, türkisz ékkövek rekeszes foglalványokban veszik körül, valamint a lombdiszítmény ágai között is hasonló félékkövek és három nagyobb hegyi jegecz látható. Az ékkövek egy része (9 drb) hiányzik.
A középen szívalakú vért közepén 7 1/2 ctm. hosszú, 1 ctm. átmérőjű tolltartó hüvely van megerősítve, a melyen szintén ezüstből készített virágok láthatók, melyeket középükön apró gránátok díszítenek.
A hüvely alatt kerek carneol van befoglalva, melynek égetett fehér felületén koszorúban IHS | MARIEF | ILIVS felirat olvasható. A carneol alatt zöld zománczos kerek lapon 1565 évszám I B betűk és egy nyilazó oroszlán alakja domborodik ki, a hüvely felett pedig ugyancsak zöld zománcz alapon két ezüstbe vésett czímerpaizs van felforrasztva, a melyek közül az egyikben BASKAI és hármas halmon álló gyűrűt tartó holló, a másikban BODO név és néhány virág látható.
Az egész m úgy látszik, hogy különböző rendeltetés ötvösművek darabjaiból lett összeállítva.
Az egész homlokdísznek a fejkantárhoz való megerősítésére négy kis karika szolgált. Hossza 29 ctm., legnagyobb szélessége 18 ctm. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kantár, lánczszövetből nyaklóbojttal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1118x1692 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna