D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nagy vasuti szerencsétlenség Dundee mellett
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy vasuti szerencsétlenség Dundee mellett
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A hivatalos vizsgálók gőzöse a hid romjaihoz érkezik a szerencsétlenség éjjelén
M i n ő s í t ő : alcím
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 2. sz. (1880. január 11.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerencsétlenség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : baleset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vihar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : baleseti ok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vizsgálat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Skócia
G e o N a m e s I d : 6091530
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1879. december 28.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nagy vasuti szerencsétlenség Dundee mellett. - A hivatalos vizsgálók gőzöse a hid romjaihoz érkezik a szerencsétlenség éjjelén.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Múlt deczember hó 28-án hallatlan vihar vonult el Skóczia felett, ugyanaz, mely később Finnlandban is nagy pusztításokat okozott, s egész Közép-Európa zord időjárását is enyhébbé tette. Legvadabbul Edinburgh táján este 6-7 között dühöngött, ugyanakkor, midőn az Edinburghból jövő vonat Dundee felé közeledett. A Tay folyó fölötti hidon kellett a vonatnak áthaladnia. Egy látszólag igen erősen épült hid ez, majdnem két angol-mértföldnyi hosszú, s majdnem egészen uj, a mennyiben csak 1878. év május havában adatott át a közlekedésnek.
Midőn a vonat a hid közepére érkezett, a hidör bámulva vette észre, hogy a lokomotív kéménye szikrázó füstölését egyszerre elvesztette szeme elől.
A hir hamar elterjedt a városban, s este 10 órakor, mikorra a zivatar szűnt egy kissé, s ki is derült, egy csapat ember hajóra szállt, hogy a szomorú valóságról tudomást szerezzen. Ott találták a hidat megszakítva, 12 tartó oszlop, 14 oszlopköz le volt dűlve a folyamba, ott feküdt oldalt, de a vonatot magát nem látni sehol. Csak másnap midőn a nap világa mellett tovább folytatták a kutatást, találtak egy hullát és egy harmadik osztályú személykocsit. Azután meg a gépet és 3 más kocsit. De a kocsik legnagyobb része ma sem került meg azt hiszik, hogy az esés következtében darabokra törettek s elsodortattak lefelé. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. január 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy vasúti szerencsétlenség Budapest mellett
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A nagy vasuti szerencsétlenség Dundee mellett : A hid, a déli oldal felől
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2420x1447 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna