D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_16_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Téli palota Szent-Pétervárott
B e s o r o l á s i   c í m : Téli palota Szent-Pétervárott
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A téli palota a testőr-lak felől
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 27. évf. 10. sz. (1880. márczius 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : boltozat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartóoszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentpétervár
G e o N a m e s I d : 498817
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Téli palota Szent-Pétervárott: A téli palota a testőr-lak felől.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A téli palotát Erzsébet czárnő építtette. Homlokzata a nagy palotatérre nyílik, melyen a Sándor-oszlop áll, 80 láb magas vörös granitdarab. Jobboldalt van a Péter-tér, rajta Nagy Péter híres szobra, s a Mars-mező, mely elég tágas, hogy 40,000 katona hadi gyakorlatokat tarthasson rajta. A palota keleti oldalán van Katalin czárnő "remete-laka" (Hermitage), melyben jelenleg Oroszország leghíresebb műgyüjteménye van elhelyezve, s melyet a téli palotával külön fedett átjáró köt össze. A palola négyemeletes s mintegy 80 láb magas, homlokzata 455 láb hosszú. A főbemenet, vagyis a "követek kapuja", a Neva felől eső részen van s innen nagyszerű márványlépcső vezet a palota állami osztályába. A másik nagy kapubejárás, mely képünkön is látható, a Sándor-oszloppal szemben, a palota nagy udvarába vezet s innen a különböző lépcsőkre.
A téli palota minden emeletét erős tömör bolthajtás választja el egymástól s a faiak három ölnyi vastagok. A bolthajtás felett tölgyfapadozat van alkalmazva. A testőrök tanyája, mely alatt az akna volt, összeköttetésben áll egy hátsó kis lépcsővel. A pinczerészben, hol az explózió történt, több szoba s egy folyosó van e szobákban laknak, mint emlitettük is, az asztalosok, kiknek a palota többi személyzetével igen csekély összeköttetésök van. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. márczius 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Téli Palota Szentpétervárott található a Néva folyó partján. 1754 és 1762 között építette Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771) olasz építész. A palota görög kereszt alakú udvar köré szervezett, kétemeletes épület. Homlokzata tagolt, ún. nagyoszloprend az emeleteket átfogó párkányokkal. Rastelli a homlokzat színezésben és a formálásban enteriőr jellegű barokk stílust valósított meg. A külső felületek alapszíne zöld, és erre fehéren rajzolódnak rá a hangsúlyozni kívánt részletek, a gazdag aranyozással díszített tagozatok. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Sándor-oszlop a szentpétervári Palota-téren álló 47,5 méter magas és 3,66 méter átmérőjű gránit oszlop a világ legnagyobb egy darabból álló oszlopa. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: A Téli Palota ostroma
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : uzsuzsi: "Téli Palota"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1237x821 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna