D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_588_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A zászló-kiosztás ünnepe a Longchamps-téren Párizsban
B e s o r o l á s i   c í m : Zászló-kiosztás ünnepe a Longchamps-téren Párizsban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 31. sz. (1880. augusztus 1.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lobogó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ezred
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztársasági elnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880. julius 14.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A zászló-kiosztás ünnepe a Longchamps-téren Párizsban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A köztársaság elnöke a számára emelt sátor emelvényének elején foglalt helyet, tőle jobbra és balra a kamara elnökei. S megkezdődött az ünnepélyesség. Az ezredesek és zászlótartók a sátor hátuljából jöttek elő, honnan szabad volt a közlekedés, s maga az ezredes hozta kezében az uj zászlót, néhány lépéssel utána követte a zászlótartó. Midőn az elnök elébe ért, mélyen meghajtá előtte a zászló nyelét, s e tiszteletadás után lelépdelt a sátor nagy lépcsőzetén, mialatt átnyújtva a jelvényt a zászlótartónak, a küldöttséghez tért vissza.
Közbe a nemzeti hymnust felváltva játszotta a katonazene, s a Mont-Valerien ágyúi harmincz másodperczről harmincz másodperezre egy-egy uj dörejjel vegyültek bele a nagy nemzeti lelkesedés kitörő zajához.
így haladt el zászló zászló után, a gyalogok, könnyű és nehéz lovasság, a tüzérek és az afrikai ezredek, végül a Saint-Cyri katonai növelde lobogója. Összesen 436 hadijelvény osztatott ki.
Midőn az utolsó zászlót is elvitték, Farre hadügyminiszter lóra ült, s kisérve Canrobert, Francziaország marsallja, és Clinchant tábornok, Paris katonai kormányzójától, szemlét tartott a katonaság fölött s egyenként léptette el a küldöttségeket a köztársaság elnöke előtt, előlvitetvén a zászló, a melyet épen kaptak volt. A Saint-Cyri ifjak nyitották meg a menetet, s lelkesedett hurrah-kiáltással fogadta őket a nép. Aztán jött ezred ezred után. A mint egy-egy hadi dicsőségben gazdag, kivált pedig a poroszok ellen magát kitüntetett ezrednek lobogója haladt el, az éljenzés kétszeres erővel tört ki. így az 51., 70. és 99-ik gyalogezred, a 2-ik és 3-ik zuáv-, és az 1-sö afrikai vadász-ezred szűnni nem akaró üdvözléssel és tapssal fogadtatott. Legfőbb fokára hágott azonban a lelkesedés akkor, mikor az 57-ik gyalogezred küldöttsége haladt el, azé a "rettenthetetlen" ezredé, mely a poroszok ellen is dicsőségesen állott meg, s elvette azoknak egyik zászlaját. "Éljen a haza", "éljen a köztársaság", "éljen a hadsereg" e fölkiáltások ezer torokból szakadva, töltötték be a levegőt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Franczia Köztársaság jubileumi körmenete Parisban: A "Chant du depart" kocsija a Katonai Kaszinó előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Franczia Köztársaság jubileumi körmenete Parisban: A "Maseillaise" kocsija a Kapuczinusok Bulevardjan
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1821x1234 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna