D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec3_05.jpg
C Í M 
F ő c í m : Robert Koch
B e s o r o l á s i   c í m : Robert Koch
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1982
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Mikrobiológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bakteriológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tuberkulózis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Koch, Robert (1843-1910)
V I A F I d : 66481244
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1982
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1983
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1982. ROBERT KOCH
(1843-1910) 100 éve fedezte fel a TBC kórokozóját.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Varga Pál
Á 1982. márc. 24.-1983. dec. 31.
P 2 139 300 fog. 6 600
3501 3536 2 Ft Portré 50.- 10.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Robert Koch Német orvos és bakteriológus. Orvosi tanulmányait Göttingenben végezte 1866-ban, majd 1871-ben Woolsteinben gyakorló körorvos lett. Berlinben 1880-tól a Birodalmi Egészségügyi Hivatal munkatársa, majd a berlini egyetem egészségtani tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára volt. Az egyetemen tanítványa, illetve munkatársa volt Emil Adolf von Behring (lásd III.15.) és Paul Ehrlich (lásd III.14.). A lépfene kutatását már az 1870-es években megkezdte és kimutatta, hogy mikroszkóppal látható pálcikák okozzák a lépfenét, felfedezte a baktérium teljes életciklusát. Számos sebfertőzés okait vizsgáló kísérletet végzett, eredményeit 1878-ban foglalta össze. Ekkor dolgozott ki új eljárást a baktériumok fixálására, festéssel történő mikroszkopikus kimutatására, fényképezésére, és konzerválására. 1880-tól Berlinben szinte kizárólag a kórokozó mikroorganizmusok tanulmányozásával foglalkozott. Kidolgozott módszertana és korábbi kutatásai segítségével jutott el a tuberkulózis kórokozójának tanulmányozásához. Előállította a tuberkulint 1890-ben, ami a gyógyításban ugyan nem vált be, de diagnosztikai célra, különösen a tuberkulózis korai felismerésében ma is használják. Kutatási eredményeit, a tuberkulózis bacilusának felfedezését 1882. március 24-én jelentette be a Berlini Fiziológiai Társaságban. 1883-ban német koleraexpedíciót vezetett eredményesen Egyiptomba, majd 1884-ben Indiába. Felfedezte a kolera kórokozóját és a fertőzés terjedésének módját. 1891-ben a Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója lett. 1896-ban - az angol kormány felkérésére - Dél-Afrikában részt vett a marhavész megfékezésében, felismerte az aktív immunizálás módszerét, majd Ázsiában a búbópestist tanulmányozta. Mindezek közben tovább folytatta kutatásait a gümőbaktériumok területén. Eredményekben gazdag életét egy súlyos szívroham következtében fejezte be. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1905-ben kapta "a tuberkulózis területén végzett kutatásaiért és felfedezéseiért". (Nobel-díjasok Kisl. 1985.411 o., MNL. lik.158 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Entz Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 650x874 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn