D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 563_658_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A svéd király és trónörökös pár
B e s o r o l á s i   c í m : Svéd király és trónörökös pár
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 41. sz. október 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : király
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Oszkár ((Svédország és Norvégia): király), II. (1829-1907)
V I A F I d : 45613338
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Svédország
G e o N a m e s I d : 2661886
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Norvégia
G e o N a m e s I d : 3144096
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Oszkár, Svéd- és Norvégország királya
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E költemények többnyire Svédország tengerészeti történetének hires férfiait és nagy eseményeit énekelik meg jelentékeny költői erővel, nagy formatökélylyel, emelkedett hangon s nem csak arról tesznek bizonyságot, hogy a királyfi mennyire szerette választott pályáját, s mennyire tudott lelkesülni a hősök emlékén, de arról is, hogy a lángoló hazaszeretetnek mily nemes heve tölti el kebelét s mily komoly, férfias lélek lakik benne. Az ősmondabeli szkaldok szigorú szelleme tűnik e költeményekből elénk, felüdítve a sós tengerhabok pezsgő leheletétől. Valódi mesteri kézzel ihlett művészi ecsettel festi bennök a költő a tenger nagyszerű tüneményeit s a tengerész élet vész- és viszontagságteljes eseményeit. Némelyike e költeményeknek a svéd tengerészek kedvencz dala lett s ott énekelik a hajó födélzetén a ringó hullámok fölött, mint nálunk a népdalt, mely szájról-szájra kél." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 41. sz. október 9.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1880-as évektől kezdve folyamatos összetűzésben állt a norvégokkal az alkotmány megújításának kérdésében. Miután a király harmadszor is elutasította a reformjavaslatot, a norvég Storting kijelentette, hogy a határozat a király szentesítése nélkül is törvényerővel bír (1880. június 9.), vagyis a királynak nincs korlátlan vétójoga. Erre Stang norvég kormányfő lemondott. Utóda a szintén konzervatív Christian August Selmer lett. Kormányzása alatt tovább romlott a két állam viszonya. 1883-ban a Storting azzal vádolta a kormánytagokat, hogy nem hajtották végre a 1880-as határozatokat. A törvényszék 1884 márciusában lemondatta és pénzbüntetésre ítélte a kormánytagokat. A király nem erősítette meg az ítéletet, viszont elfogadta Selmer lemondását (1884. június 26.). A Schweigard vezette átmeneti kormány (Áprilisi kormány) után Sverdrupot nevezte ki az ország élére, aki a választójog kiszélesítésével és a hadsereg reformjával új vívmányokat szerzett Norvégiának. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : II. Oszkár svéd király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 963x1189 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet