D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 659_754_pix_Oldal_12_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ihász Dániel sírja a Turini temetőben
B e s o r o l á s i   c í m : Ihász Dániel sírja a Turini temetőben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 44. sz. október 30.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ihász Dániel (1813-1881)
V I A F I d : 171193514
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Turin
G e o N a m e s I d : 3165524
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ihász Dániel síremléke a Turini protestáns temetőben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mikor Kossuth visszajött Amerikából, kérve-kérte, illetve kérette neje által Ihászt, hogy ő se maradjon New-Yorkban, hanem hozza meg az áldozatot és kövesse őket Angliába. így történt s Ihász 1859-ig minden perczét csak annak szentelte, hogy Kossuthnak és családja körének, melynek nagyrabecsült tagja volt, segítségére legyen. Es ezt folytatta az olaszországi magyar légió megszűntétől egész haláláig. A ki őket, kivált az utóbbi években együtt látta, nem gondolta volna, hogy ez az az annyi év óta egymástól elválhatatlan két barát, kiknek sok-sok viszontagságból ugyanegy az emléke. Oly bizalmasak voltak egymással, mint csuk ember emberre] lehet de ezt külsőségekben nem mutogatták s kivált Ihász soha meg nem feledkezett látszólag sem arról a nagy tiszteletről, melyet ö, kit igaz nagyratörő ambiczió sohasem bántott, lelkében Kossuth kimagasló szelleme iránt táplált." (Fohász: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 44. sz. október 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ihász Dániel : 1813-1881
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1084x1469 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet