D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : f17.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/005800/005858/f17_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csáky Imre gróf kalocsai érsek
B e s o r o l á s i   c í m : Csáky Imre gróf kalocsai érsek
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Picart
U t ó n é v : Bernard
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1673-1733
V I A F I d : 64010408
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-11-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar nemzet története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet története
S z e r z ő : Szalay József
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., 2002
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 26 1
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Csáky Imre (1672-1732)
V I A F I d : 89068267
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csáky Imre gróf kalocsai érsek. (Kolb J. Kristóf metszetéről; a cs. és kir. családi hitbizományi könyvtár metszet-gyüjteményében.).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kép alatt: EMERICUS CZAKI HUNGARUS, ARCHIEPISCOPUS COLOCENSIS S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) PRESBYTER CARDINALIS, CREATUS A S(anctissi)MO D(omi)NO N(ost)RO CLEMENTE PAPA XI. IN CONSISTORIO SECRETO DIE 12. JULII 1717 ET PUBLICATUS IN SIMILII CONSISTORIO DIE 1. OCTOBRIS EIUSDEM ANNI. Azaz: Csáky Imre, magyar, kalocsai érsek, a római szentegyház biborosa, kineveztetett ő szentségétől XI. Kelemen pápától 1717. julius 12-én a titkos konzisztoriumban, kihirdettetett ugyanebben a konzisztoriumban, ugyanazon évi október 1-én. - Fönt balról Csáky biboros czimere, jobbról a családi czimer.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szalay József: A magyar nemzet története. - III. Károly. (1711-1740.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 400x527 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer