D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Wagner János
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Wagner János
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Koller K. tanár fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 1. sz. (1889. január 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Belgyógyászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Wagner János (1811-1889)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belgyógyász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Wagner János.
Koller K. tanár fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dr. Wagner János Komáromban, 1811 július 19-én született. A gymnázium alsóbb osztályait részben Komáromban, részben Modorban, a felsőbbeket a pozsonyi ref. lyceumban végezte. 1828-tól 1833-ig a bécsi egyetemen hallgatta az orvostudományokat, hol 1835 jan. 19-én tudorrá avattatott. 1835 augusztusában Budapesten telepedett le mint gyakorló orvos, s itt a kir. orvosegylet alapíttatásánál jelentékeny részt vett. 1840-ben ez egylet másod-, a következő évben annak első titkárává, 1842-ben pedig élethossziglani választmányi tagjává választatott meg. Két évvel később az egylet egyhangúlag választotta meg alelnökévé, mely állást 16 évig töltötte be. Daczára a súlyos időknek, melyekben az egylet vezetését elvállalta, annak fejlesztésében rendkívüli érdemeket szerzett. 1847 január 27-én a budapesti egyetemen az élettan tanárává neveztetett ki, majd 1848-ban az általános kór- és gyógytani tanszékre hivatott meg, hol ez év márcz. 20-án tartotta első előadását magyar nyelven az addig előirt latin nyelv helyett. Midőn ez évben a fővárosban kitört a küteges hagymáz, az egyetem épületét járvány-kórháznak rendezték be, melynek vezetésével ő bízatott meg. Ekkor csaknem áldozata is lett a typhusnak, avval fertőztetvén, hetekig feküdt betegen. Ekkor szerzett érdemei messzire kihatok voltak - ő volt az első, ki a régi hagyománynyal szakítva, typhusnál a hideg vízgyógymódot alkalmazta - és bár az időben - mint a legtöbb újítást - esztelenségnek tartották eljárását, az csakhamar hódítólag terjeszkedett mind szelesebb körre és emelte már akkori hírét is még inkább.
1861. január 8-án a budapesti egyetemen a sebészek tanfolyamain a belgyógyászati tanszékkel bízatott meg és midőn 1862-ben Sauer tanár meghalt, Wagnert nevezték ki az első belgyógyászati kóroda tanárává. 1868-ban érdemei elismeréséül Ő Felsége királyi tanácsossá nevezte ki. Midőn 1885-ben orvostudorságának 50-ik évfordulóját ünnepelte az összes magyar orvosi kar, a budapesti kir. orvosegylet megválasztotta egykori elnökét disztagjává, a bécsi egyetem pedig, hol egy félszázaddal ezelőtt avattatott tudorra, disztudorrá promoveálta. Jubileuma alkalmából a király a vaskoronarenddel tüntette ki.
Wagner, ki főleg fiatalabb korában irodalmilag is jelentékenyen működött, többször értekezett fontos és időszerinti kérdésekben az orvosegyletben is. Midőn 1887-ben magas korára való hivatkozással leköszönt tanárságáról, néhai Tréfort közoktatásügyi miniszter meghivására még egy féléven át folytatta előadásait, hogy aztán végleg nyugalomba vonuljon. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. január 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Lenhossek József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 955x1250 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna