D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a nagy franczia forradalomból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a nagy franczia forradalomból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A május 5-diki ülés Versaillesban 1789
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Couder
U t ó n é v : Auguste
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1789-1873
V I A F I d : 61536237
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 19. sz. (1889. május 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : francia forradalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jakobinus mozgalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felvilágosodás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lajos (Franciaország: király), XVI. (1754-1793)
V I A F I d : 212882453
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Marie Antoinette (Franciaország: királyné) (1755-1793)
V I A F I d : 96583693
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mirabeau, Honoré-Gabriel Riqueti, comte de (1749-1791)
V I A F I d : 92203246
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sieyes, Emmanuel Joseph (1748-1836)
V I A F I d : 59101071
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Necker, Jacques (1748-1804)
V I A F I d : 68949881
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Versailles
G e o N a m e s I d : 2969679
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1789. május 5.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a nagy franczia forradalomból. - A május 5-diki ülés Versaillesban 1789.
Couder festménye a versaillesi palotában.
(A háttérben XVI. Lajos a trónon, a király balján a királyné és a királyi herczegnők, jobbján a herczegek, alább pedig a papság követei. A másik oldalon az előtérben a harmadik rend követei, köztük Mirabeau fennállva Sieyes abbé mellett, odább pedig a nemesi rend. Középen, a miniszteri padok előtt Necker, a mint beszédet tart.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A francia forradalom Európa történetének meghatározó eseménysorozata volt a 18. század végén. Noha sok tekintetben korábban elkezdődött, a kezdődátumnak általánosan 1789. július 14-ét tekintjük, amikor a feldühödött párizsiak elfoglalták a Bastille börtönét. A marxista történelemírás az eseményt "nagy" jelzővel szokta illetni. A forradalom során az országot a pénzügyi csőd közelébe vezető abszolutista rendszert megbuktatták, ám a gazdasági és társadalmi válságot nem sikerült felszámolni. Végül sem a kialakult alkotmányos monarchia, sem az azt követő köztársasági államrend nem bizonyulhatott tartósnak, és az események végül Bonaparte Napóleon, a tehetséges tábornok diktatúrájába torkolltak (1799).
A francia forradalom elméleti alapjának a felvilágosodás eszméit tekintette. Hármas jelszava: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség (Liberté, Égalité, Fraternité) máig ott olvasható számos középületen.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benczúr Gyula: XVI. Lajos és családja a versaillesi vár megrohanásakor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : XVI. Lajos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mária Antoinette
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1417x891 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna