D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_23_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Márványtrón a persa sah teheráni palotájában
B e s o r o l á s i   c í m : Márványtrón a persa sah teheráni palotájában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 34. sz. (1889. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : királyi palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Teherán
G e o N a m e s I d : 112931
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Márványtrón a persa sah teheráni palotájában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kiváló érdekkel birnak Teheránban a király palotái. Az, a melyet Naszr-eddin sah foglal el, a királyi udvartartás női személyzete által lakott osztálylyal együtt, délkeleti részét foglalja el a város ama nagy területének, hol az arzenál, a kormányhivatalok, Naib Szultáné herczeg lakosztálya, a hadügyminisztérium s a kaszárnyák vannak. A palotát számos udvar s szépen gondozott árnyas kertek körítik. Külseje inkább festői, mint impozáns és gazdag keleti diszítményekkel van ékítve, mig belsője az európai és keleti fényűzést egyesíti magában.
Van az épületben egy régibb fogadó-terem is, kizárólag alattvalók számára. E terem sokkal egyszerűbb, nemzeti jellegű bútorzattal bir s egyik nevezetessége a márvány-trón, melyet épen olyan oroszlánok tartanak, minők az Alhambrában láthatók, a mi megerősíti az ujabb tudósok nézetét, hogy az Alhambrát persa művészek építették. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. augusztus 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Naszr-eddin persa sah
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A sah teheráni kertjében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A sah palotája Teheránban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 671x458 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna