D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_776_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A görög trónörökös esküvője Athénben
B e s o r o l á s i   c í m : Görög trónörökös esküvője Athénben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : György görög és Albert Viktor angol királyi herczegek tartják a koronát a vőlegény és a menyasszony feje fölött
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 46. sz. (1889. november 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zsófia (Görögország: királyné) (1870-1932)
V I A F I d : 21877275
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Konstantin (Görögország: király), I. (1868-1923)
V I A F I d : 266755007
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : György (Görögország: király), I. (1845-1913)
V I A F I d : 29918213
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Athén
G e o N a m e s I d : 264371
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A görög trónörökös esküvője Athénben
György görög és Albert Viktor angol királyi herczegek tartják a koronát a vőlegény és a menyasszony feje fölött.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gyönyörű szép idő kedvezett az ünnepnek s az előrehaladt évszak daczára a menyasszony könnyű festői öltözetben s narancsvirág-koszorúval nyilt kocsiban mehetett a székesegyházba. A görög hadseregből s a hajóhadból kiválogatott katonák alkották a sorfalat a királyi palotától a székesegyházig, melynek kapujánál a tengerészeti akadémia növendékei foglaltak helyet. A templomban Görögország érseke végezte az egyházi szertartást egész sereg lelkész segédkezése mellett, kik mindannyian fényes aranyozott öltözetekben s teljes egyházi pompában jelentek meg.
A menyasszony mögött ifjabbik fivére, Henrik porosz királyi herczeg s két unokatestvére, a walesi herczeg fiai állottak a vőlegény mögött sógora Pál orosz nagyherczeg s a saját két testvér-öcscse. Ezeknek az a fárasztó szerep is jutott, hogy az egész szertartás alatt két súlyos esküvői koronát kellett a vőlegény és menyasszony feje fölött tartaniok.
A boldog pár, az egyházi szertartásnak megfelelően, kezében égő viaszgyertyákkal, háromszor kerülte meg az oltárt, háromszor kóstolta meg a megáldott bort s háromszor csókolta meg a bibliát. Valósággal örömére volt tehát mindenkinek, midőn a "Te Deum" végre fölhangzott s az új pár a künn várakozó nagy tömeg hangos éljenzése s harangzugások között elhagyta a székesegyházat. De még ezzel nem végződött be az esküvői szertartás. A palota kápolnájában dr. Kögel, berlini udvari lelkész várakozott reájuk s protestáns szertartás szerint is megáldotta frigyüket. De ez már rövidebb ideig tartott. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. november 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Konstantin herczeg, a görög trónörökös és neje, Zsófia német császári herczegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Konstantin herczeg, a görög trónörökös és neje, Zsófia német császári herczegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. György, görög király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1678x1022 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna