D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Stanley utazásából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Stanley utazásából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 3. A Hold-hegység
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Stairs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : hadnagy
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 15. sz. április 13.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Stanley, Henry Morton (1841-1904)
V I A F I d : 27071894
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : őslakosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Közép-Afrika
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Hold-hegység Közép-Afrikában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Nilus forrásainak kérdése e két tó fölfedezése által eldöntöttnek látszott. A misszionáriusok által emlegetett havasokról, a Kilimandzsáróról és Kéniáról kitűnt ugyan, hogy azok a Nílussal összeköttetésben nem állanak; de másrészt rájöttek arra, hogy az említett két tó között-fekvő Tjngamwesi tartomány a benszülöttek nyelvén Holdországot jelent. Stanley 1874-1877-ben szintén járván e vidéken, kimutatta, hogy a Viktória-Nyanza az afrikai szárazföld legnagyobb tava, de az Albert-Nyanzát már nem vizsgálhatta meg részletesebben. Utána egy évvel Gessi Bomoló olasz utazó és Gordon egyik tisztje bejárta ezt is s azt találta, hogy aránylag kis tó. Lejebb tőle Stanley, inkább csak hallomás után indulva, még egy más tavat is fedezett fel, a Muata-Nsige-t, melyet azonban utána senki sem látogatott meg s melyről ő maga is azt hitte, hogy az a Kongó medréhez tartozik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 15. sz. április 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stanley nagy utja Afrikában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Henry Morton Stanley
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1593x1056 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet