D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 677_756_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az uttörők és földön járó csillagok
B e s o r o l á s i   c í m : Uttörők és földön járó csillagok
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : J.
U t ó n é v : G.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 45. sz. november 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Nemzeti Színház (Pest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az első magyar előadás Apotheozisá-nak végső jelenete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A czímszerepet maga Kelemen László játszta (most Nagy Imre), Igazházinét Nagy Mária (most Rákosi Szidi), Ágotát Moór Anna (most Márkus Emilia majd Nagy Ibolya), Halaburdi uramat, a nótáriust Ráth Pál (most Gabányi), Fegyver-neki hadnagyot Nemes András (most Horváth Zoltán), Köppencs fogadó katonát Horváth János (most Hetényi), Lázár koldust Szomor Máté (most Pintér), Körmöst Rózsa Márton (most Latabár). Ez volt az első magyar előadás, s midőn végül legördült a függöny, a néző közönség Kazinczy, b. Podmaniczky, gr. Ráday és Kovács János vezetése alatt fölment a színpadra s üdvözölte Kelement és az egész társaságát. E lélekemelő aktust a díszelőadáson szintén bemutatta közönségünknek a mai költő, s nemzeti színházunk mostani személyzete Az első magyar előadás Apotheosisa czimen. Ott látjuk virágfüzéres magaslaton a Múzsát (Jászai Mari), mint borul keblére a Hazaszeretet (Maróthy Margit), mint hódol neki a Dráma (Tolnainé), s mint hever lábainál a leküzdött Balsors (Fái Szeréna). Középen a szín előterében Kelemen (Nagy Imre) az Igazházi többi játszó személyzetével. Először Kazinczy (Náday) üdvözli, majd kezet fognak vele Podmaniczky (Egressy Ákos) és Ráday Pál (Feleki), végül a vasfejű, prókátor Kovács János (Gyenes)." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 45. sz. november 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Nemzeti Színház régi jelesei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 894x913 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet