D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Carmen Sylva," sinajai könyvtárszobájában
B e s o r o l á s i   c í m : Carmen Sylva," sinajai könyvtárszobájában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 22. sz. (1891. május 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erzsébet (Románia: királyné) (1843-1916)
V I A F I d : 12347721
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Carmen Sylva," sinajai könyvtárszobájában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Leginkább ismeretes Erzsébet királyné, mint iró. Egész könyvtár már az, a mit "Carmen Sylva" ismert írói neve alatt, leginkább német nyelven kiadott. Kiválóan érdekesek azok a munkái, melyekben a román népköltészetet dolgozta fel, minők "Peles meséi", "Kárpáti regék", "Román költemények" s a "Neaga" nevű, a román bányász-életet visszatükröztető opera, melyet először Stockholmban adtak elő. Legjobban sikerültek "A bánat vándorlása", prózai költeményes "Jehovah" és "Boszorkány" czímű költeményei. Válogatott lyrai költeményei "Pihenésem" (Mein Ruhe) czím alatt összegyűjtve is megjelentek. Dolgozatai közül némelyeket lapunk is bemutatott fordításban.
A királyné műveit rendesen a sinajai tündéries fekvésű s regényes berendezésű kastélyban irja, melyet, Brassóhoz aránylag közel feküdvén, honfitársaink is gyakran meglátogatnak. Kora reggeli órákban, midőn a király s az udvarhölgyek még alusznak, a királyné már iróasztalánál ül. A nap nagyobb részét azonban szereti társaságban tölteni s különösen szereti az irók és művészek társaságát, kiknek előkelőit, köztük több magyar művészt is, gyakran hív meg magához.
(Forrás: vasárnapi Ujság, 1891. május 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erzsébet román királyné, született Erzsébet wiedi hercegnő (németül: Prinzessin Elisabeth zu Wied, románul: Regina Elisabeta a României, teljes nevén Elisabeth Pauline Ottilie Luise Neuwied, 1843. december 29. - Curtea de Argeș, 1916. március 2.) wiedi hercegnő, házassága révén hohenzollern-sigmaringeni hercegné és Románia királynéja Carmen Sylva néven költőnő és írónő.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A román királyi pár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet özvegy román királyné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1117x1358 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna