D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar hadsereg átkelése a Sturecz hegyen 1849 január 26-án
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar hadsereg átkelése a Sturecz hegyen 1849 január 26-án
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1850-ben Londonban megjelent körajz után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Kovács
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1910-1996
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 34. sz. (1891. augusztus 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1849. január 26.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar hadsereg átkelése a Sturecz hegyen 1849 január 26-án
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szabadságharczi emlékek mostani kiállításán látható kép Kovács Lajos rajza után (kőre rajzolta Kókler) 1850-ben Londonban Day and Son udvari műkereskedőnél jelent meg. A képen a különféle katonai alakok nincsenek ugyan tökéletes történelmi hűséggel feltüntetve, de annál jobb a hegy akkori terepviszonyainak ábrázolása. Az eredeti képen a következő aláírás olvasható magyarul: "Magyar hadsereg hadjárata a Stureczen." Francziául: "Passage de Varmée hongroise par le mont Sturecz" (A magyar hadsereg átkelése a Sturecz hegyen), mely utóbbi aláírás mindenesetre sokkal helyesebb, mint a magyar.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. augusztus 23.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sturec nevezetes hágó Zólyom és Liptó vármegyék határán, mely a Revuca völgyéből a Beszterce (Bisztrica) völgyébe átvezet a S. az említett két völggyel együtt az Alacsony-Tátra és a Nagy-Fátra hegységek közt a határt jelöli a hágó magassága 1010 m., a S. hegyé 1069 m. A hágón át kitünő műút vezet Rózsahegyről Besztercebányára.
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/sturec.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budavár ostroma 1849 május 21-én : A honvédek támadása a Teleki-ház alján levő lőrésre. Egykorú kőnyomat után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budavár az 1849 május 21-kén : A honvédek támadása a bécsi-kapu felől
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1728x1196 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna