D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_32_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Schönfeld Antal báró táborszernagy, a déli hadsereg vezére a kőszegi hadgyakorlaton
B e s o r o l á s i   c í m : Schönfeld Antal báró táborszernagy, a déli hadsereg vezére a kőszegi hadgyakorlaton
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 41. sz. (1893. október 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Schönfeld, Anton von (1827-1898)
V I A F I d : 40316050
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Schönfeld Antal báró táborszernagy, a déli hadsereg vezére a kőszegi hadgyakorlaton.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : SCHÖNFELD ANTAL BÁRÓ táborszernagy, a 2-ik bécsi hadtest parancsnoka, 1827-ben Prágában született. 1845-ben mint hadnagy a hadseregbe lépvén, az 1849-iki olasz hadjáratban mint vezérkari tiszt vett részt. 1862-ben alezredes és a 7-ik hadtest vezérkari főnöke lett. 1864-ben mint alezredes a schlesvig-holsteini hadjáratban, 1866-ban pedig Benedek alatt mint ezredparancsnok szolgált. 1869-ben a dalmát lázadás leveretésében működött közre. 1870-ben bárói rangot nyert s hat évvel utóbb a vezérkar élére állíttatott. Schönfeld az 1866-iki szerencsétlen hadjárat következményeit szem előtt tartva, mindenekelőtt három fegyvernem teljes újjá szervezését kezdeményezte, mely feladat megoldásában sok szerencsével működött. 1889 óta a bécsi hadtest parancsnoka. A kőszegi nagy hadgyakorlatok alkalmával az éjszaki sereget képező 2-ik, 5-ik és 16-ik hadtesteket vezette.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. október 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rheinländer Vilmos báró táborszernagy, az éjszaki hadsereg vezére a kőszegi hadgyakorlaton
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 893x977 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna