D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_34_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Széchenyi Imre horpácsi kastélya
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Széchenyi Imre horpácsi kastélya
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fénykép után rajzolta Cserna Károly
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 41. sz. (1893. október 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Széchenyi Imre (1858-1905)
V I A F I d : 10945054
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horpács
G e o N a m e s I d : 3051326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Széchenyi Imre horpácsi kastélya
Fénykép után rajzolta Cserna Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Horpács régi s elég csinos falu. A három útczából álló helység egy szép tágas tér köré csoportosul, melynek László-tér a neve.
Fő ékessége és büszkesége azonban az uradalmi kastély, melynek különösen berendezése a legkövetelőbb ízlést is kielégíti. A kastély korát pontosan meghatározni nem igen lehet. Valószínűleg a múlt század közepe táján épült. Az épületnek E alakja van s jobb szárnyán földszinten a gróf, az emeleten a grófné lakosztályai, valamint az illető cselédség szobái vannak. A balszárnyon földszinten az ebédlő és a vendégszobák, az emeleten a fiatal grófok szobái és szintén vendégszobák vannak. A földszint közepét a nagy terem foglalja el, mely valóban díszére válik a kastélynak. A földszinti szobáknál még félemeletnyivel magasabb s a mennyezete gyönyörű domború díszítésekkel van ellátva, falait pedig a család őseinek arczképei ékesítik. Érdekes, elefántcsontra festett családi képek vannak a kis szalonban is.
A veranda, mely az épület hátsó részén kiugrólag van építve, nyáron nyitott, télen csukva van, s légfűtéssel lévén ellátva, az ott tartózkodásra akkor is alkalmas.
Az ebédlővel szomszédos a grófné szalonja, a finom ízlés és a kényelem minden kellékével ellátva ezen túl pedig a gazdag könyvtár-terem következik, honnan a gróf dolgozó-szobájába érhetni.
A souterrain helyiségben Tannak a konyha, fürdőszobák és cselédszobák. A házi kápolna, melyben az udvari káplán végzi az isteni szolgálatot, szintén igen csinos 25-30 ember számára van benne ülőhely.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. október 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balaton-földvári képek : Gróf Széchenyi Imre nyári laka
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Széchenyi Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1522x1209 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna