D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_800_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A matabélék országából
B e s o r o l á s i   c í m : Matabélék országából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 45. sz. (1893. november 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Kulturális antropológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : afrikai népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : feketék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kelet-Afrika
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zimbabwe
G e o N a m e s I d : 878675
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A matabélék országából
Matabéle harczos. Lo Bengula, a matabélék királya, kedvencz kocsijában. Előkelő matabéle asszony. Matabéle bűvész. Matabéle harczosok csatára indulása. Matabéle trombita. Elfogott matabélék kihallgatása. Assagait készítő kovács. Kharna, a bamangvato törzs feje.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A matabéle törzs Transvaal államtól éjszakra lakik a Zambezi és Limpops folyók között. Tulajdonképen az ő törzsök nem tiszta zulukaffer, hanem különböző más törzsek keveréke. Fejedelmük valóságos keleti deszpota, ki népe fölött korlátlanul rendelkezik s tetszése szerint veheti el alattvalóinak életét is. Országának arisztokrácziája az állandó katonaság, egy alig 15-20,000 főre menő sereg, mely azonban több százezer négert tud fegyelmezni. Rabló támadásaikon az ellenfél férfiait és öreg nőit leöldösik, a gyermekeket és fiatal nőket ellenben magukkal viszik s felavatják őket matabéléknek azáltal, hogy az assegai-al fülczimpájukban lyukat fúrnak. A fiúk, ha felnőnek, harczosokká lesznek, a leányokat szintén harczosok veszik nőül. Így történik azután, hogy ma a matabéle nép, mely eredetileg tiszta zulukaffer volt, lassanként teljesen átalakult s kevert fajjá lett, bár őseinek számos szokását, mindenek fölött pedig harczmódját megőrizte.
Néhány évvel ezelőtt nagy változás érte a matabéléket. Szabad országuk a szomszéd vidékekkel együtt Anglia hatósága alá került. Anglia régi gyarmatosító politikáját követve, új szervező társaság kezelésére bizta birtokait, mely társaságnak hivatalos neve: "British South Africa Company" (Brit dél-afrikai társaság).
Az angolok az új területtel, melyet Mashona föld-nek vagy Zambezi-knak hivnak, mely körül-belől háromszorta nagyobb Magyarországnál, sokkal jobban jártak, mint a többi osztozkodó hatalmak a nekik jutott részekkel.
Három év alatt csodás átalakuláson ment át minden. Van három tekintélyes város: Salisbury, Viktória és Umtali. Ezekben s más helyeken vannak orvosok, közigazgatási tisztviselők, vendégfogadók és üzletek, a különböző keresztény felekezetek, még a "Salvation Army" (az üdv hadserege) is misszionáriusokat telepítenek ide vannak kitűnő kórházak, bankok, jó posta-és távirda-összeköttetés s ezenkívül ebben az évben már megnyílt az első vasút is Beiratól Chimoyóig.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. november 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gerenda-hordó zulukaffer munkások a lorenzo-mabquezi kikötőben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Transzválból : Kaffer tanya Pretoria környékén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1839x2707 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna