D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul7_03.jpg
C Í M 
F ő c í m : Körös-Maros
B e s o r o l á s i   c í m : Körös-Maros
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nemzeti parkjaink (IV.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2001
S o r o z a t : 2001. Nemzeti parkjaink (IV.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Természetvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : túzok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : madár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : boglárka rend
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Borbás Vince (1844-1905)
V I A F I d : 89104778
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : botanikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Körös-Maros Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2001
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2001. NEMZETI PARKJAINK (IV.)
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Varga Pál
Névérték: 36,- Ft
Á 2001. márc. 5.-2003. dec. 31.
P 300 000 fog.
4590 4660 36 Ft Körös - Maros
Túzok, Erdélyi hérics
Borbás Vince (1844-1905) 85,- 75,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1997-ben alapított Körös-Maros Nemzeti Park a dél-alföldi területek egységes természetvédelmi kezelésének feladatát valósítja meg. Igazgatóságának működési területe magába foglalja Békés megye területét, Csongrád megye Tiszától keletre eső területeit, valamint a Dévaványai-Ecsegi puszták és a Körös-ártér Jász-Nagykun-Szolnok megyébe eső részeit. A terület két, egymástól jellegében jól elkülöníthető részre osztható: a Körösvidékre és a Békés-Csanádi löszhátra. Igazgatósága Szarvason van. A nemzeti park kiemelt feladata az erdélyi hérics és bókoló zsálya állományainak fenntartása, amelyek hazánkban csak itt találhatóak. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Deéteri Borbás Vince magyar flóra kutató, botanikus. Az egri középiskola elvégzése után a pesti egyetem bölcsészkarán botanikát és nyelvészetet tanult. 1870-ben - az egyetem befejezése után - tanársegédként dolgozott kb. egy évig, majd folytatta egyetemi tanulmányait, mellyel tanári diplomát is szerzett. 1898-ig a budapesti egyetemen címzetes rendkívüli, majd 1902-től a kolozsvári egyetem tanára volt. Botanikával, flórakutatással 1874-től foglalkozott behatóbban. Megismerkedett Európa nevezetesebb botanikai intézeteivel, összegyűjtötte Magyarország nehezen meghatározható növényfajtáit és tisztázta a faji bélyegeket. Jelentős számú hazai és külföldi endemizmus - ha egy bizonyos növényfaj elterjedése bizonyos területekre korlátozódik - felfedezője. Kutatásaival a magyar növényföldrajz megalapozója. Monográfiát írt több vármegye flórájáról, Budapest és környéke növényzetéről, a Balatoni növényvilág keletkezéséről, stb. Fontosabb munkái: Magyarország vadon termő rózsáinak monográfiája, Adatok a sárga virágú szegfűvek és rokonaik szisztematikai ismeretéhez, Magyarország és Közép-Európa kakukfüveinek ismertetése, Békés vármegye flórája, A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és edényes növényzete stb. Maradandóak a növénytársulásokra - cönológiára - vonatkozó megállapításai, amelyek a mai cönológiai kutatások kezdetének tekinthetők. Felbecsülhetetlen értéket képez a mintegy 150.000 lapnyi összeállított herbáriuma, mely az általa leírt fajokat és endemizmusokat tartalmazza. Érdemei elismerését jelzi a róla elnevezett növények sokasága, valamint a nevével jelzett két folyóirat: a Borbásia (1938-49) és a Borbásia Nova (1940-1944). (Révai Nl.3k.539 o., MNL.4k.10 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga Pál: Duna-Ipoly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1075x679 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn