D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul7_08.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szabadság szobor
B e s o r o l á s i   c í m : Szabadság szobor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Felszabadulás (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Kisfaludi Strobl
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1884-1975
V I A F I d : 70023547
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Füle
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1914-2005
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1955
S o r o z a t : 1955. Felszabadulás (III.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : világháború vége
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1955-1956
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1955. FELSZABADULÁS (III.)
A felszabadulás 10. évfordulójára.
Mélyny. XIII-Vj. 12 1/2:12 F. fog.
T.: Gáli Ferenc (40 fill.), Füle Mihály (60 fill., 2,-Ft) Vertei József
Névérték: 2,- Ft
Á 1955. ápr. 4.-1956. ápr. 30.
PM 297 985 fog. 3 500
1480 1420 2 Ft Szabadság szobor 225,- 70,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kisfaludi Strobl Zsigmond magyar szobrász. Az Iparművészeti Iskolán Mátrai Lajos és Lóránfy Antal tanítványa, majd a Szobrászati Mesteriskolán Stróbl Alajos (1856-1926) növendéke volt. Tanulmányait Bécsben és Párizsba egészítette ki. Portrét, kisplasztikát, akt-tanulmányt, emlékművet egyaránt mintázott. Első köztéri munkája 1913-ban a szentesi Horváth Mihály-szobor volt. Az I. világháború utáni évektől a legtöbbet foglalkoztatott, legnagyobb sikereket elérő magyar szobrász lett. Az 1920-30-as években országszerte számos hősi emlékművét állították fel. Jelentősek Debrecenben a Tisza István és a Komáromi Csipkés György, Nyíregyházán a Vénusz születése, Budapesten az Íjász, Szent Imre és a kardját néző huszár című szobrai. Eleven és hatásos emberábrázolás, mértéktartóan pszichologizáló törekvés, mozgalmas, dekoratív kompozíció- és forma képzési felfogás jellemzi művészetét. Sokoldalú és igen tevékeny művész volt. 1932-37 között a több alkalommal járt Angliában, ahol 75 portrét készített. A II. világháború után is a legtöbbet foglalkoztatott művészek egyike volt. Köztéri alkotásait ebben az időben romantikus lendület jellemezte, mint pl. a Felszabadulási emlékmű, Kossuth Lajos, Kossuth és Rákóczi, Végvári harcok stb. című szobrai. (Műv.L.1966.2k.640 o., A XX.század Kr.1991.1101 o., MNL.11k.44 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Zoltán: Szabadság szobor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 627x889 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn