D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : adatbazis.jpg
C Í M 
F ő c í m : Régi Magyar Exemplum-adatbázis
B e s o r o l á s i   c í m : Régi Magyar Exemplum-adatbázis
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bartók
U t ó n é v : Zsófia Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-29
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-11-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Mesterséges intelligencia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Transcript of BARTÓK Zsófia Ágnes: Régi Magyar Exemplum-adatbázis. Egy OSZK számára készülő alkalmazás kapcsolódási lehetőségei Bartók Zsófia Ágnes Régi Magyar Exemplumadatbázis Készül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalomtörténeti Intézetében, a Régi Magyar Irodalom Tanszéken és az Európai és magyar reneszánsz doktori programon. 2014 Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes Főmunkatárs: Vrabély Márk Munkatársak: A 2012-13-as és a 2013-14-es tavaszi félév Régi magyar irodalom szemináriumának hallgatói. Műszaki szerkesztők: Bartók Ferenc Simon Zsolt Névjegy A forrás adatai Az exemplum adatai Információk párhuzamos szövegekről http://sermones.elte.hu/exemplumadatbazis/ Kapcsolódás a Magyar nyelvemlékek című honlaphoz A párhuzamos szövegek kapcsolódási lehetőségei Verses jellegű / verses jellegű részt tartalmazó exemplum RMEx 0077: Domonkos-kódex, 197-199 Találatok száma: 7 RMEx 0075: Salve Regina antifóna RMEx 0030: reszponzórium Ima-adatbázis? Régi Magyar Vers Adatbázis: kapcsolódási pontok felveendő szövegek: vers-próza határesetek verses szövegek prózai változata (János pap országa) exemplumra utaló motívumok a versekben (unikornis) kulcsszavak? műfajok? toposzok?
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kajári Katalin: Az internet története 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x419 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet