D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tudos_nok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tudós nők a historia literariában
B e s o r o l á s i   c í m : Tudós nők a historia literariában
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bátori
U t ó n é v : Anna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-05-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apáca (szerzetes)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Moller Dániel Vilmos, az altdorfi egyetem tanára felesége: Helena Sibylla, a keleti nyelvek tanárának lánya, a latin, a görög, a héber, és más egzotikus nyelvek ismerőke Az ő mintájára alkotta meg [Czvittinger] a tudós nő típusát Schumberg Tóbiás windsheimi iskolaigazgató lányában. Schumberg Tóbiás windsheimi iskolaigazgató felesége: Anna Ursula "minden, a női nemhez illő erénnyel ékes" lánya: Anna Catharina: "anyja erényének örököse, a tudományokban jártas, ismeri a latin és görög nyelvet, és több tudományban, különösen a morálfilozófa és a történetírás alapos ismerője, és latinul és németül verseket ír (Tudós társaság tagjává is választották.)" Bethlen Kata Dániel Polikséna Lórándfi Susánna, Petrőtzi Kata Szidónia Daniel Polyxena Lórántffy Susánna Petrőtzi Kata Szidónia Hellenbach Éva [Jánoky Éva] "Ez a tudós hősnő lánya elsőszülöttsége okán írta németül: Admonitionem ad vnicam filiam suam [Intés egyszülött lányomhoz] Lipcse 1760. negyedrét alakban nyomtatva, amelyben a neme számára leginkább szükséges tudományok, úgy mint a teológia, geográfia, történettudomány részletesen magyaráztatnak." Ujfalusi Judith szűz szent Klára szerzetében levő apáczafejedelemasszony Makula nélkül való tükör. Melly az üdvözítő Jesus Kristusnak és szent Szülőinek életét, úgy keserves kínszenvedését és halálát adgya elé. Cseh nyelvből magyar nyelvre fordíttatott. Nagyszombat, 1712. I. 1785 II. 1808 Petróczi Kata Bethlen Kata Vargyasi Dániel Polixena 18. századi irodalom katalógusa lábjegyzetes szöveggel is rendelkező nevek férfiak: 85-90 % nők: 10-15 %-ot, férfiak: 30 % nők: 70 % Lórándffy Zsuzsanna Dorothea Sophia Balduin Petrőczi Kata Szidónia Gróf Bethlen Kata Báró Dániel Polixéna Ráday Eszter Báró Wesselnyi Anna Jánoki Anna Maria Anna Maria Heilbronn Molnár Barbara [Borbála] Artner Terézia Csáky Katalin Vályi Klára Róla a nyilvános hírlapok a következőt írták (Vienner Auszug aller Europaeischen Zeitungen 1789. 95. szám, 755. o.): In Ungarn haben wir: und zwar hier in Pest an Demoiselle Anna Maria Heilbron, eine seltene Gelehrte, welche Hebräisch, Grichisch , Letein, Ungarisch und Deutsch gleich gut spricht und schreibt, und in einem Alter von 15. Jahren bereits als Lehrerin der Griechischen und Hepbräischen Sprache bekannt ist. Gróf Bethlen Lajoshoz adták feleségül. Még leánysága idején Németből Magyarra fordította Johann Stapfer diesbachi lelkész írását: Manuductio ad Religionem Christianam [A keresztyén vallásra valo ut-mutatás.] Kolozsvár, 1774. A zempléni Sátoraljaújhelyről való egész Magyarországon a leghíresebb költőnő. Versben írt munkáit kiadták a következő címen: Mólnár Borbála Munkái. Négy Darab. Második ki adás Posonyban és Kassán 1794-95. oct. Kiadott egy kis morális könyvecskét: Mennyei Oltalom, az-az: Ollyan Könyvestke melly Kalaúzolni fogja a jó lelket, az Isteni félelemre, és az Isteni bizodalomra. Kolosvárott 1788 oct. 228 o.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pálmai Dóra, Szalacsi Alexandra: Az amerikai elnökfeleségek viszonya a könyvek szerepéhez az oktatásban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 36
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 36
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet