D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hatalom.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hatalmi átrendeződés a világháború után
B e s o r o l á s i   c í m : Hatalmi átrendeződés a világháború után
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Patonai
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1946-1989
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Nemzetközi konfliktusok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : reform
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hidegháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külpolitika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyverkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendszerváltás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : válság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A kis hidegháború kora 1975-1985 A klasszikus hidegháború 1945-1962 Olvadás és détente 1985-1991 A hidegháború után Különösen nagy veszélyt jelentettek a szovjet utódállamok kezébe került atomfegyverek. Ezek ellenőrzése további folyamatos egyeztetést kívánt az egykori szuperhatalmak, az USA és a legnagyobb szovjet utódállam, Oroszország között. Hatalmi átrendeződés a világháború után A bipoláris világ és a hidegháború kora 1945-1991 1962-1975 Mihail GORBACSOV reformjai (glasznoszty, peresztrojka) a Szovjetunió bel- és külpolitikai átalakítását, és a hidegháború elkerülhetetlen végét jelentették. Következmények: A szocialista blokk széthullása (1989) A Szovjetunió szétesése (1991-1993) A hidegháború vége nem jelentette a nemzetközi konfliktusok végét. Számos geostratégiai kérdés miatt (pl.Kuvait, Irak, Afganisztán, palesztin-izraeli konfliktus) robbant ki háború a hidegháborút követő évtizedekben. A globális konfliktusok középpontjába olyan kérdések kerültek, mint a civilizációk (pl.iszlám és a keresztény világ) összecsapásai, valamint a világ új gazdasági centrumainak (pl.BRIC országok) sajátos fejlődése és globális hatása. Rendszerváltás és új utak A volt szocialista blokk országai - többek között Magyarország is - a demokratikus politikai átmenetet követően új integrációs utakat kerestek, így került sor többkésgük csatlakozására az Európai Unióhoz. Mind a Szovjetunió, mind a köztes-európai szovjet blokk szétesése komoly problémákat okozott a felszabaduló országoknak. Különösen nagy gond volt Jugoszlávia felbomlása, amely az új éra első véres fegyveres konfliktusát jelentette - Délszláv háború. Habár mára Bulgária, Románia és Horvátország is tagja az EU-nak, sőt Szerbia is ezen az úton halad, a rendszerváltozások lezárulását még mindig nem jelenthetjük ki egyértelműen. A Helsinki értekezlettől GORBACSOV főtitkári kinevezéséig A kubai rakétaválságtól a Helsinki értekezletig A világháború végétől a kubai rakétaválságig A kooperáció kora GORBACSOV főtitkári kinevezésétől a Szovjetunió széteséséig Geopolitika - A kép bal oldalán Richard NIXON amerikai elnök, vele szemben a geopolitika egyik kulcsszereplője, az amerikai külügyminiszter, a Helsinki folyamat (a kooperációt szolgáló értekezletek sora 1975 és 1990 között) egyik elindítója, Henry KISSINGER. Fegyverkorlátozás és leszerelés - A reformok szükségességét felismerő szovjet pártfőtitkár, Mihail GORBACSOV és az amerikai filmszínészből lett elnök, Ronald REAGAN csúcstalálkozója Washingtonban 1987-ben (INF-szerződés). A találkozók (kooperáció) legfontosabb témája a tömegpusztító fegyverarzenál leszerelése és a békés egymás mellett élés feltételeinek megteremtése volt. A hidegháború forró pontjai - Balra az amerikai elnök J. F. KENNEDY, jobbra a neki kezet nyújtó szovjet pártfőtitkár N. S. HRUSCSOV, aki végül kénytelen volt rakétáit visszavonni Kubából, bár sikerült elérnie az amerikai rakéták eltávolítását Törökországból. Olvadás - A szovjet delegáció és L. BREZSNYEV az 1975-ös Helsinki konferencián. A 35 ország részvételével zajló értekezleten az emberi és kisebbségi jogok, a fegyverkorlátozás és a vitás kérdések békés rendezését illetően dolgoztak ki politikai elveket. A szuperhatalmak rivalizálásának kiújulása: olimpiai bojkottok (Moszkva, 1980; Los Angeles, 1984) érdekszférák megsértése (Afganisztán, 1979) külső válságtényezők (olajárrobbanás, 1979) a szocialista blokk válsága (Lengyelország, 1980) A Szovjetunió beleroppant a fegyverkezési versenybe. Az ideológiai szembenállást felváltja a geostratégiai rivalizálás, melyben a pozíciószerzés, a befolyási övezetek kiterjesztése játssza a legfontosabb szerepet. A szembenálló hatalmi tömbök kialakulása (1945-55) mellett ezt az időszakot intenzíven változó viszony (konfrontáció-kooperáció) jellemezte. Válságok, incidensek: első (1948-49) és második (1953) berlini válság koreai háború (1950-53) U2 incidens (1960) berlini fal (1960) kubai rakétaválság (1962) Fogalmak détente kooperáció - konfrontáció Zsdanov-doktrína - két tábor elv Brezsnyev-doktrína bipoláris világrend hidegháború Marshall-segély NDK - NSZK vasfüggöny helyi vagy helyettesítő háborúk csúcstalálkozó leszerelési értekezlet érdekszféra peresztrojka és glasznoszty SZEB VSZ - NATO Filmek a hidegháborúról A mandzsúriai jelölt (1962) Oroszországból szeretettel (1963) Dr. Strangelove (1964) Bombabiztos (1964) Az Ipcress ügyirat (1965) Háborús játékok (1983) Vörös hajnal (1984) Nincs kiút (1987) Vasmadarak II. (1988) Vadászat a Vörös Októberre (1990) Forrest Gump (1994) Tizenhárom nap - Az idegháború (2000) Jó estét, jó szerencsét (2005) A rejtélyes XX. század (Kun Miklós) Hatalmi átrendeződés Az együttműködés vége - Az ENSZ megalakulása United Nations (Egyesült Nemzetek Szervezete) Célja: A béke fenntartása. Szervei: Közgyűlés (193 ország) , Biztonsági Tanács (11 tag), szakirányú szervek (UNESCO, IMF, FAO, WHO), Nemzetközi Bíróság, Haderő (békefenntartók). Vezetője: főtitkár (Pan GIMUN). Köztes-Európa Európára leereszkedett a vasfüggöny (Winston CHURCHILL: A fultoni beszéd,1946) Köztes-Európa jelentős része a szovjet érdekszférába került. A szuperhatalmak kora - A második világháború után két ( bipolaritás ) nagyhatalom (USA, Szovjetunió) emelkedik ki, melyek katonai, gazdasági és ideológiai szembenállása és rivalizálása határozza meg a világ többi országának a helyzetét is. A hidegháború szakaszai A klasszikus hidegháború kora (1945-1962) Olvadás és détente(1962-1975) Elhidegülés és a kis hidegháború kora (1975-1985) A kooperáció kora (1985-1991) Két tábor elv /A. A. ZSDANOV/ kapitalizmus szocializmus demokrácia diktatúra Marshall-terv KGST NATO Varsói Szerződés Terminológia fultoni beszéd, 1946 - Winston CHURCHILL kongresszusi beszéd, 1947 - Harry TRUMAN hidegháború, 1947 - Bernard BARUCH 1984, 1948 - George ORWELL Nem lehet észre nem vennünk azt a tényt, hogy azok a szabadságjogok, amelyeket az egyének élveznek az egész Brit Birodalomban, nem érvényesülnek jelentős számú országban, amelyek közül egyesek hatalmasak. Ezekben az államokban ellenőrzést kényszerítenek az egyszerű népre különböző fajtájú politikával, amely idegen a demokrácia előtt. Az államhatalmat korlátozás nélkül gyakorolják diktátorok, vagy oligarchák, amelyek előjogokat élvező párton és egy politikai eljárásmódon keresztül működnek. A Balti-tenger mellett fekvő Stettintől az Adriai-tenger mentén fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le Európára. E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai - Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezen híres városok és országuk lakossága a szovjet szférában fekszik és valamilyen formában alá vannak vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem Moszkva egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének. (Részletek Winston CHURCHILL fultoni beszédéből, 1946) A harmadik világ és az "el nem kötelezettek mozgalma" A gyarmati rendszer felbomlik, de megjelenik a neokolonializmus. Megkezdődik a nagyhatalmak geostartégiai versenyfutás a az egykori gyarmatokért. India, Kína Közel-Kelet arab-izraeli konfliktus Fegyveres konfliktusok: vietnámi háború (1965-1973) arab-izraeli háborúk (1967, 1973)
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Havas Melinda: A dualizmus kora
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 24
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 24
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet