D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : duna_drava_nemzeti_park.jpg
C Í M 
F ő c í m : Duna-Dráva nemzeti park
B e s o r o l á s i   c í m : Duna-Dráva nemzeti park
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kocsis
U t ó n é v : Gergely
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kocsis Gergely
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : magyarországi nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti táj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájvédelmi körzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetvédelmi terület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatvilág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növényvilág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Duna-Dráva nemzeti park
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Gemenc
G e o N a m e s I d : 7910305
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Béda-Karapancsai tájegység park
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Drávamenti-sikság
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Duna-Dráva nemzeti park Területi egységei: Gemec Védettségét 1977-ben nyerte el. Ez a terület az ország legnagyobb, zömében erdővel borított ártere, melynek hossza 30 km, szélessége 7 km. Növényei: füzek, nyárfák, galagonya és hamvas szeder. remek búvóhelyet kínálnak a nagyvadaknak. A ritkán víz alá kerülő részeken található a ritka fekete galagonya, a tavaszi csillagvirág. Mélyén szürke gémek, rétisasok, kerecsensólymok és békászó sasok találnak élőhelyet. Béda-Karapancsa A rendkívül értékes növény- és állatállománnyal rendelkező terület két fő részből áll. A bédai rész a Duna jobb partján húzódik, Mohácstól a déli országhatárig. Földrajzilag a Drávaközhöz tartozik. Duna alsó szakasza a rétisasok és a fekete gólyák által legsűrűbben lakott területe az országnak. A Szúnyog-sziget erdeiben holló, kerecsensólyom és rétisas fészkel. Működési területe Kiterjed Baranya és Tolna megye teljes területére, Somogy megyére a Balaton déli partja kivételével, kisebb részben Fejér és Bács-Kiskun megyére is. A Dél-Dunántúl legnagyobb része dombság, amelyből szigetként emelkedik ki a Mecsek és a Villányi-hegység. A dombvidéket keletről és délről a Duna és a Dráva hordalékával feltöltött síkságok szegélyezik. Elhelyezkedése A nemzeti park a Duna Sió-torkolata és az országhatár, valamint a Dráva mentén helyezkedik el. Területe mintegy 50.000 ha. 1996-ban jött létre, több, már korábban is védetté nyilvánított terület beolvasztásával. Barcsi borókás Belső-Somogy déli részén gyepekkel, tavakkal, mocsárrétekkel tarkított táj. A borókás kialakulásában az erdőirtás, legeltetés játszotta a főszerepet. Névadó növénye a közönséges boróka. A búbos banka és a darázsölyv is itt él. Helyenként találkozhatunk rézsiklóval. A pangó vizű élőhelyeken kialakult láperdőkben él a királyharaszt, amely a Kárpát-medencében kizárólag itt található. Dráva-menti síkság Helyenként 10-15 km széles magyar árteret jelenti. Holtágak és galériaerdők kísérik. A morotvákban sulyom, rucaöröm, tündérálom és kolokán állományai élnek. A hazai Dráva-szakasz halban leggazdagabb vizeink egyike. Él itt kecsege, Petényi-márna, lápi póc és réti csík. A kétéltűek közül külön figyelmet érdemel a rendkívül ritka tarajos gőte. A hüllők közül előfordul a kockás sikló, a rézsikló és a mocsári teknős. A partokon költ: Kis lile, billegetőnkó, jégmadár és a gyurgyalag. Lankóczi-erdő A Lankóczi-erdő Gyékényes község határában terül el, területén ártéri társulások találhatóak. Védett ritkaságai közé tartozik a kockás liliom, a ligeti csillagvirág, a farkasboroszlán, valamint orchideák. A ligeterdőkben haris fordul elő. Zákány-Őrtilos térsége A területen több olyan növény található, amely az országban másutt nem vagy csak ritkán található. A szurdokvölgyek hűvösebb mikroklímája kedvező életfeltételeket teremt többek között a következő fajok számára: hármaslevelű szellőrózsa, pofók árvacsalán, hegyi zergevirág. Tájvédelmi körzetek Boronka-Mellék Dél-Mezőföld Kelet-Mecsek Nyugat-Mecsek Zselici körzet Természetvédelmi területek Melegmány-völgy, Abaligeti-barlang felszíne, Jakab-hegy, Szársomlyó, Villányi Temlpom-hegy, Pintér-kert, Mohácsi történelmi emlékhely, Szentegáti-erdő, Csokonyavisontai fás legelő, Babócsai Basa-kert, Rinyaszentkirályi erdő, Baláta-tó, Somogyvári Kupavár-hegy, Látrányi-puszta, Szakadáti legelő, Pacsmagi-tavak, Nagybereki Fehérvíz, Németkér-látóhegy, Bikácsi Ökör-hegy, Kistápéi láprét, Bölcskei Tátorjános, Szedresi Tarka Sáfrányos Vége Végezetül néhány kép Kerecsensólyom Békászó sas Bakcsó Fekete gólya Hermelin Darázsölyv Galagonya Hamvas szeder Közönséges boróka Királyharaszt Köszönöm a figyelmet
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Duna-Dráva Nemzeti Park
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna