D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ferto_hansag_nemzeti_park.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fertő- Hanság Nemzeti Park
B e s o r o l á s i   c í m : Fertő- Hanság Nemzeti Park
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bíró
U t ó n é v : Dóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-11-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Bíró Dóra
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : magyarországi nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növényvilág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fauna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fertő-Hanság nemzeti park
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Győr-Moson-Sopron megye
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Fertő-vidék
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hanság
G e o N a m e s I d : 3051769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Répce
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A Fertő-Hanság Nemzeti Park teljes területe 23 731 ha Fertő táji része - 1977-től tájvédelmi körzet, 1979-től az UNESCO Bioszféra Rezervátum hálózatának tagja, 1989 óta, pedig mint jelentős vizes élőhely, az ún. Ramsari-területek között is szerepel 1991-ben nyerte el a nemzeti park rangot. 1994-ben került sor a szomszédos ausztriai területeken létrejött nemzeti parkkal közös megnyitó ünnepségre. A Fertő vidéke éghajlati övezetek, növény- és állatföldrajzi határok találkozási helye. Ezek az Európában egyedülálló adottságok és a kis területen előforduló élőhelyek sokszínűsége határozzák meg e táj arculatát. Fertő- Hanság Nemzeti Park A határon átnyúló nemzeti park növényvilága talán a legváltozatosabb Európában. Élőhelyei között megtaláljuk a középhegységek gyertyános-, illetve cseres-tölgyeseit, az alföldi pusztákra jellemző szikeseket, a nagy kiterjedésű lápvidékeket és a folyókat kísérő ligeterdőket, illetve mocsárréteket. Története Készítette: Biró Dóra A Fertő Közép-Európa harmadik legnagyobb állóvize. Magyar oldalának jelentős része nádas mocsár. A tó korát mintegy 20 ezer évre becsülik, a Hanság-medencével egyidejűleg, a jégkorszak végén földkéregmozgások során jött létre. A tavon és a tó nádas mocsarában, a Fertőzug szikes tavain valamint a környező vizenyős mocsár- és lápréteken vízi gerinctelenek, halak, kétéltűek, madarak páratlan fajgazdagsága figyelhető meg. A nemzeti park mozaikos szerkezetű. Főbb területei a Fertő-táj, a Hanság a Tóközzel, valamint a Répce mente. A Fertő tó A Hanság A Hanságot a szél felszínformáló munkája alakította ki a folyók homokos-kavicsos hordalékának lerakása után. A Fertő tó medencéjének folytatása keleti irányban a Duna és a Rába hordalékkúpjai között. Természetes folytatása a Fertőzug Ausztria Burgenland tartományának területén. Növényvilág Nádas Fésűs békaszőlő Tengermelléki káka Fertő tó Boldogasszony papucsa Szibériai nőszirom Tündérfátyol Szúnyoglábú bibircsvirág Állatvilág Vörös gém Rákosi vipera Nagy kócsag Kecskebéka Zegzugos púposszövő Pataki szitakötő Jégmadár Barna rétihéja Köszönöm a figyelmet! :)
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fertő-Hanság Nemzeti Park
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 26
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 27
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna