D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : monotipia.jpg
C Í M 
F ő c í m : Monotípia
B e s o r o l á s i   c í m : Monotípia
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sólyom
U t ó n é v : Levente
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sólyom Levente
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : monotípia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : a monotípia így átmenet a sokszorosított grafika felé közvetlenül a felfestékezett üveglapra is rajzolhatunk, valamilyen eszközzel visszaszedve a festéket a körvonalakról Image by Tom Mooring Készítése MONOTÍPIA papírlap hátoldala fölszedi a festéket a megnyomott felületeken ha elkészültünk a rajzzal, a papírt óvatosan emeljük föl az üveglapról, hátoldalán megjelenik az eredeti rajzunk tükörfordítású képe egy üveglapon nyomdafestéket hengerlünk szét egyedi nyomatot jelent nem közvetlenül a papírra rajzolunk, hanem a papír alá hengerelt nyomdafesték jeleníti meg a rajzot ha már kellően vékony a festékréteg, ráborítunk egy papírlapot, és erre rajzoljuk a kívánt képet így nemcsak vonalakat rajzolhatunk, hanem ujjunk segítségével tónusos felületeket is létrehozhatunk ezután papírlapot teszünk a festékes felületre, és tiszta hengerrel áthengereljük a papíron a vonalak most- az előző eljárással ellentétben fehéren jelentkeznek Magyarországon e műfaj egyik jeles képviselője Takáts Márton
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hidvégi Roland: Monotípia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna