D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : balassi_balint.jpg
C Í M 
F ő c í m : Balassi Bálint 1554-1594
B e s o r o l á s i   c í m : Balassi Bálint 1554-1594
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ádám
U t ó n é v : Renáta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Ádám Renáta
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Magyar népköltészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Balassi Bálint (1554-1594)
V I A F I d : 36959976
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : végvári harcok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerelmi irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Balassi Bálint 1554-1594 Élete és költészete Élete 1554: Zólyom 1571: Krakkó, a menekülő családdal a lengyel királyi udvarban 1575: Gyulafehérvár, Báthori István udvara 1578: Ungnádné Losonczi Anna -> Nagyciklus versek 1584: török elleni harcok Dobó Krisztinával házasság 1588: Júlia- versek 1590: Wesselényiné Szárkándy Anna ->Célia- ciklus 1594: Esztergom Költészete végvári katonák életéről szóló versek szerelmes versek istenes versek végvári katonaélet reneszánsz értékrend emberi kapcsolatok, barátság természet hazaszeretet Egy katonaének Keletkezés: 1579: katonának állt Egerben magánéleti problémái után 1589-ben írta -> visszaemlékezés Téma: végvári vitézek mindennapjai, hétköznapi életük Szerkezete: 9 strófa 3 pillér (1., 5., 9.) Első rész 2-4. versszak: az első strófa állításainak kifejtése harmónia a természettel, mozgalmas élet-> portyázás kifejezőeszközök Második rész 6-8. versszak: párhuzam a 2-4. versszakkal de!: ellentét az első résszel (hangulati-tartalmi) küzdelem, ütközet megjelenése kifejezőeszközök természet részei a katonák is szónoki kérdés mondanivaló reneszánsz értékrend búcsú, áldás kérése Mondanivaló: a vitézek tiszteletet érdemelnek Versforma: Balassi-strófa valódi emberi érzések trubadúrköltészet petrarcai szerelmi költészet nő dicsőítése metaforák, szóképek beteljesülés, szenvedés múzsák vágyakozás JÚLIA- CIKLUS Hogy Júliára talála így köszöne néki keletkezés: 1589, véletlen találkozás 6 strófa: 1-(2-5)-6 Első egység: találkozás pillanata érzések felébresztése Második egység: a vers lényegi mondanivalója a nő dicsérete metaforák halmozása Harmadik egység: reménytelenség szerelem viszonzatlansága Verselése: hangsúlyos, kétütemű 8-as egy sorban 16 szótag Rímelése: belső, bokorrímes Darvaknak szól bujdosásban lévő költő népköltészeti motívum: darumadár üzen távoli kedvesének Júliát hasonlítja a szerelemhez Júlia-> Vénusz ellentét Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról ellentét: minden elmúlik egyszer, de a költő szerelme örök CÉLIA- CIKLUS Kiben az kesergő Céliáról ír Keletkezése: 1590-1591 Téma: a síró nő szépségének dicsérete Szerkezet: 3 versszak minden versszak hasonlat Céliát hasonlítja -> első: fülemülhez második: harmatos rózsához harmadik: félbemetszett liliomszálhoz szélsőséges helyzetekben keletkeztek Isten igazságos őszinte, vallomásos versek feloldozást vár bűneiért Adj már csendességet Keletkezés: 1591, Lengyelország Szerkezet: 8 versszak 3 szerkezeti egység Versforma: Balassi-strófa rövidebb változata Rímelés: magyaros versritmus (aab ccb) Első egység: első két strófa könyörgés védelmet kér bujdosás keservei Második egység: 3-6. versszak indoklás Isten dicsérete földi ember észjárása választékos szóhasználat Harmadik egység: utolsó két versszak könyörgés keret elvárja a segítséget metafora elégikus hangvétel Kiben bűne bocsánatáért könyörgett... Szerkezete: 15 strófa 3 egység Keletkezés: házasságkötés Első egység: 1-5. versszak gyónás Isten megszólítása E/2 saját lelkéről E/3-ban beszél nem konkrét bűnök Istentől való elfordulásának érvelése Második egység: 6-10. versszak megbocsátás kérése Isten ítéletének lehetséges következményei Harmadik egység: 11-15. versszak bizakodásból bizonyosság hála Isten megbocsátásáért saját lelke E/2 (13. versszaktól) megingathatatlan az Istenbe vetetett bizalma BALASSI BÁLINTNÉ Az első költő, aki magyar nyelven írt. Balassa- kódex 1+33+33+33 Balassi- strófa 6-6-7, aab ccb ddb 9 strófa Köszönöm a figyelmet! 2013.11.16.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Juhász Judit: Balassi Bálint: Egy katonaének
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 36
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 37
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna