D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 489_588_pix_Oldal_14_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hódoló díszmenetből
B e s o r o l á s i   c í m : Hódoló díszmenetből
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 32. sz. (1896. augusztus 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünneplőruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Csáky Zénó (1840-1905)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Csáky Zénó kumánia zászlajával
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gr. Csáky Zénó a zászlóvivő főurak egyike volt. Ő Kumania zöld zászlaját vitte, melyen a czímer : arany mezőben álló fekete oroszlán, kiálló vörös nyelvvel s föltartott farkkal; a czímer egyik felén a fogyó hold, a másikon hatágú vörös csillag látszik. A gróf díszruhája új készítésű volt, de XVI. századból való ékszerekkel volt díszítve, melyeken ma is világosan olvasható az 1590 évszám. A lova pompás szerszámát ezeknek az ékszereknek hű utánzataival ékesítette Link budapesti ékszerész. A pompás hímzésű lótakaró nagyon régi s eredeti keleti készítmény. A lovat részint vezető, részint kisérő négy csatlósnak a ruházata szintén XVI. századi szabású s gr. Eszterházy Pálnak 1650-ből fönmaradt képe után készült. Az öltözet részei voltak: sastollas medvekucsma, vörös dolmány melynek kurta újjából hosszú fehér lobogós ing-ujj nyúlt ki; a szintén vörös nadrág kurtaszárú saruba volt szorítva. Minden csatlós vállán párducz kaczagány volt átvetve, melynek farka a földig ért." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 32. sz. (1896. augusztus 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Díszmagyar öltözetek az ezredévi ünnepélyeken / fényképész Koller utódai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1117x936 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet