D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug7_15.jpg
C Í M 
F ő c í m : J. Asselyn festő képmása
B e s o r o l á s i   c í m : J. Asselyn festő képmása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (VII.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Hals
U t ó n é v : Frans
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1584-1666
V I A F I d : 100165653
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bokros
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1891-1974
V I A F I d : 121423903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1969
S o r o z a t : 1969. Festmények (VII.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Asselyn, Jan (1610?-1652)
V I A F I d : 224130843
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1969-1970
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1969. FESTMÉNYEK (VII.)
Németalföldi festők művei a Szépművészeti Múzeumból.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/2 F. fog.
T.: Bokros Ferenc (keret)
Névérték: 5,- Ft
Á 1969. dec. 2.-1970. dec. 31.
PM 627 227 fog. 6 813
2594 2561 5 Ft F. Hals (1580-1666): J. Asselyn festő képmása 105,- 80,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Frans Hals holland festő. Dirck Hals bátyja. Már gyermekkorában Antwerpenből visszatértek Harlembe, ott tanult és nevelkedett. Egész életét Harlemben töltötte. Karel van Mander műhelyében tanult festeni, 1610-ben belépett a Szent Lukács Céhbe. Legkorábbi szignált műve Jakobus Zaffius portréja 1611-ből. Egyéni stílusa már itt is megmutatkozott, miszerint a képmást laza ecsetvonásokkal, az egyes festékrétegeket egymástól el nem választva festette meg. Az 1620-as években stílusára és témaválasztására az utrechti caravaggisták hatottak, melyet az Éneklő fiú kutyával című képe mutat. Munkájának középpontjában mindig az emberábrázolás állt. Az 1620-30-as években számos ízes, életvidám népi figurák jelennek meg képein. Ilyen a Vidám ivó, A cigánylány, A Mulatt vagy a legismertebb Malle Babbe vagy a harlemi boszorkány. Az 1630-as évek jelentették portréfestő karrierjének csúcsát. Kompozíciói egyszerűbbek és összefogottabbak lettek, beállításai a frontálishoz közelítenek Példa erre a Pieter Jacobs és családja című képe. 1630 után stílusa letisztult és Anthonis van Dyckéra emlékeztet. Az alakok lélektani ábrázolása kifinomult és kötetlen ecsetkezelésével mondanivalójának lényegét érzékletes frissességgel sikerült kifejeznie Többször kapott megbízást különböző testületek tagjainak vagy vezetőinek megfestésére. Ilyen megbízás alapján készült 1639-ben A Szent György lövészegylet tisztjeinek lakomája, A haarlemi Szent György lövészegylet tisztjei és őrmesterei, valamint 1664-ben a kérlelhetetlen szigorral jellemzett, a maga döbbenetesen csúnya, rideg, önző arcaival is rendkívül szuggesztív csoport-arcképe Az aggok menhelyének elöljárói és Az aggok menhelyének elöljárónői című képei. Ez utóbbi két képével a rembrandti művészet csúcsát közelítette meg. Életműve az egyenletes fejlődés útját mutatta, F. Hals a holland festészet Rembrandt előtti korszakának legnagyobb alakja, az európai portréfestészet kiváló képviselője volt. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hooch, Pieter de, Bokros Ferenc: Levelet olvasó hölgy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1043x1345 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn