D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Herczel gyógyintézete Budapesten a Városligeti fasorban
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Herczel gyógyintézete Budapesten a Városligeti fasorban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A gyógyintézet homlokzata a városligeti fasor felöl nézve
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 13. sz. (1897. március 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magángyógyintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Herczel gyógyintézete Budapesten a Városligeti fasorban
A gyógyintézet homlokzata a városligeti fasor felöl nézve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ez az új intézet, a melyet ez év február elején nyitottak meg ünnepélyesen, nagyszámú előkelő vendégek és szak-közönség, igen sok egyetemi tanár, s összesen mintegy 400 fővárosi orvos jelenlétében, a dr. Herczel egyetemi m. tanár tulajdona, a ki egyszersmind vezetője is az intézetnek.
Az intézet egy kétemeletes fő- és három hasonló magas szárnyépületből áll minden részében villám-világítással és központi alacsonynyomású, - a lépcsőházra és folyosókra is kiterjedő - gőzfűtéssel és villamos erejű személyszállító lifttel.
A betegszobáktól és a szép berendezésű társalgó termektől teljesen elkülönítve a 2-ik emeleten vannak a műtőtermek, melyeknek berendezési tárgyai tisztán üvegből és vasból készültek továbbá a kötszertárak, altató terem, stb. A világos nagy műtőterem kitűnő berendezésű és fölszerelésű. A górcsői, vegyi és bakteriológiai laboratóriumok, úgyszintén a fényképező és Röntgen-szoba a III. emeleten, a Thursfield-féle gőzfertőtlenítő, mosó- és szárító-kamarák a földalatti helyiségekben vannak elhelyezve.
A betegszobák kényelmes, tágas termek, melyeknek nemcsak egész berendezése, bútorai, hanem zománcz-falai is a tisztán tartásra a legalkalmasabbak, első, másod- és harmadosztálynak, a szerint, a mint egy, két vagy három ágyra vannak berendezve tágas folyosókra nyílnak, honnan födött nagy erkélyekre lehet jutni.
Az intézetbe olyan betegek vétetnek fel, kiknek állapota állandó orvosi felügyeletet, állandó orvosi kezelést vagy műtéti beavatkozást kíván. A belbetegeknek külön osztály áll rendelkezésökre, nagy súlyt fektetve a gyomor-, bél- és májbajok kezelésére, - nemkülönben az általános táplálkozási és vérkeringési zavarok okozta bántalmakra, stb.
Van az intézetnek kitűnően felszerelt viz-gyógyintézete, ellátva teljes és ülő fürdőkkel, mindennemű zuhanyokkal, gőzizzasztókkal, száraz meleg ír-kamrával. A viz-gyógyintézettel kapcsolatban van egy tökéletesen felszerelt massage- és tornaosztály Burlow-szekrénynyel és gyógygimnasztikai készülékekkel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. márczius 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Herczel gyógyintézete Budapesten a Városligeti fasorban : Csarnok. Műtő-terem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1113x871 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna