D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dorothea szász koburg-góthai herczegnő és jegyese, Ernő Günther Schleswig-Holsteini herczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Dorothea szász koburg-góthai herczegnő és jegyese, Ernő Günther Schleswig-Holsteini herczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 19. sz. (1897. május 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Dorottya (Szász-Coburg és Gotha: hercegnő) (1881-1967)
V I A F I d : 232234945
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dorothea szász koburg-góthai herczegnő és jegyese, Ernő Günther Schleswig-Holsteini herczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bájos ifjú menyasszony 1881 május 30-án született Bécsben. Atyja Fülöp szász-koburg-gothai herczeg, anyja Lujza belga királyi herczegnő, Stefánia özvegy trónörökösné főherczegnő testvérnénje. Gyermekkora nagy részét Magyarországon töltötte, hol Budapesten, hol Szent- Antalon, s így jól ismeri hazánkat, melyhez különben is sok szál fűzi úgy atyai, mint anyai ágon. Atyai szépanyja Koháry Antónia magyar herczegnő volt, kinek családi nevét a Koburg család egyesítette a magáéval, de a Koburg-Koháry elnevezést csak két nemzedék használta rendesen mostanában már inkább csak a Koburg nevet használják bár Fülöp herczeg nemcsak magyar főúr, hanem magyarul is jól beszél, sőt családjában is föntartja a magyar nyelv ismeretét épen úgy, mint nővére, Klotild főherczegnő, József főherczeg neje. Anyai ágon szintén magyar származású az új menyasszony, mert nagyanyja, Henriette belga királyné, mint köztudomású, a nagy József nádor leánya, József főherczeg nővére, ki máig nem felejtette el a magyar nyelvet.
Dorothea herczegnő szép növésű, bájos arczú s jóságos lelkületű fiatal leány, kiben mindazok a tulajdonok megvannak, a melyek nagy hivatásához szükségesek. Nyilvánosan eddig alig szerepelt, mivel még csak most lépett ki a serdülő korból. Csupán annyit tud róla a világ, hogy családja, mely az angol, portugál, belga és bolgár uralkodóházakkal oly közeli és szoros rokonságban áll, bizonyára olyan nevelésben részesítette, mely Európa legelső fejedelmi hölgyei közt is a legkiválóbbak közé emeli. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dorothea szász koburg-góthai herczegnő és jegyese, Ernő Günther Schleswig-Holsteini herczeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 685x691 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna