D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_800_pix_Page_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Királyi Csendőrség
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Királyi Csendőrség
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Csendőrök igazolásra állítnak meg egy csavargót
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Ellinger fényképfelvételei után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 44. sz. (1897. október 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Egyéb fegyveres testületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csendőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendvédelmi szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csavargó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Királyi Csendőrség. - Ellinger fényképfelvételei után.
Csendőrök igazolásra állítnak meg egy csavargót.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Midőn az 1881. évi III. t.-cz. értelmében hazánkban a közbiztonsági szolgálat ellátására a csendőrség felállíttatott: a hangadó magyar köröknek egy régi óhaja teljesült.
A magyar főurak az akkori hiányos közbiztonsági állapotok miatt nagyon óhajtották a csendőrség felállítását, s midőn a kormány pénzhiány miatt húzódozott tőle, a pozsonyi országgyűlésen tartózkodó főuraink, mintegy 60,000 forintot adtak össze az intézmény létesítésének költségeire. Az 1848/49-iki események közbejötte azonban minden további tervezgetésnek végét szakította, s csak az alkotmány helyreállítása után, 1881-ben valósult meg a magyar csendőrség felállításának régi terve.
A csendőrségi kerületek egyenként 5-8 szárnyra, ezek 2-3 szakaszra s a szakaszok 6-16 őrsre oszlanak. Az őrsök többnyire 5-6 főből állanak, de egyes, különösen fontosabb őrsök jóval számosabbak is, így p. o. a tulajdonképen már román területen fekvő predeáli nemzetközi vaspályaudvaron levő magyar csendőrörs 16, a határszéli orsovai őrs 18 főből áll a közelmúltban az Alföldön mutatkozó socziálista mozgalmak miatt számos örs itten is megerősíttetett.
Szükséges is, hogy lehető nagy létszámúak legyenek az őrsök, mert a mellett, hogy úgynevezett "örskörletük"-ben (szolgálati kerülőtökben) pontosan el kell végezniök a portyázást s ennek folyamán a tudomásukra jutott bűntettek és vétségek nyomozását, még más szolgálatokat is teljesítenek a közigazgatási és törvénykezési hatóságok elővezetés, letartóztatás, házkutatás, fogolykísérés, karhatalom, stb. végett a csendőrséghez fordulnak, mint a melynek megbízhatósága biztosítja a hatósági rendelkezések végrehajtását.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. október 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: A Magyar Királyi Csendőrség: Útonálló letartóztatása és bilincselése. Ellinger fényképfelvételei után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: A Magyar Királyi Csendőrség: Járó-őrség holttestre talál. Ellinger fényképfelvételei után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: A Magyar Királyi Csendőrség: Foglyok kisérése. Ellinger fényképfelvételei után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1111x813 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna