D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_800_pix_Page_35_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tibeti láma kísérőjével
B e s o r o l á s i   c í m : Tibeti láma kísérőjével
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 45. sz. (1897. november 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dalai láma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főpap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tubten Gyaco (1876-1933)
V I A F I d : 86802493
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dorzsijev, Agvan (1854-1938)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tibet
G e o N a m e s I d : 1279685
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tibeti láma kísérőjével.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezen nagy fölháborodást keltett esemény kapcsán bemutatjuk olvasóinknak a tibeti főpap (nagy láma) arczképét díszben. Egyik kezében az olvasóhoz hasonló s rokon czélokra szolgáló füzért tart, a másikban a sokat emlegetett imádkozó gépet, melynek forgatható felső részében hosszú szalagokra vannak felírva a leggyakoribb esetekre vonatkozó imádságok. Ez a gépies imádkozás nagyon elterjedt a lámáknál mint képünkön látható, a főpap kísérője is ilyet tart jobb kezében. Az itt bemutatott főpap azonban talán valamelyik más láma, s nem a dalai nagy láma, a buddhista pápa, mert az oly titokzatos lény, hogy a legritkább esetben dicsekedhetik valaki azzal, hogy látta oly annyira elzárják a világtól a helyette uralkodó lámák, hogy nagyon elterjedt nézet szerint a dalai láma voltakép csak olyas hülye báb, kit kis gyermek korától fogva természetellenesen nevelve butítanak. Mert a dalai láma a buddhista hit szerint magának Buddhának megtestesülése ezért a buddhista pápa halála után rendesen mindenkor csecsemő vagy legfölebb egy-két éves gyermeket keresnek és választanak ki a lámák az e végre kiszemelhető gyermekek közül. Tény, hogy a lámáknak igen nagy hatalmuk van s Tibet maga egyházi állam, s a földgömbön levő vallásfelekezetek között ma a legtöbb hive épen a buddhismusnak van.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. november 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dalai láma
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 711x954 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna