D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0049.jpg
C Í M 
F ő c í m : A württembergi vizsla
B e s o r o l á s i   c í m : Württembergi vizsla
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Vollrath
U t ó n é v : O.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-08
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vadászkutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vizsla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászállat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Württembergi vizsla
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A német rövidszőrű vizslák közül azon törzset, mely Württembergben volt elterjedve, már a 70-es években mint az ó-német vizsla valódi képviselőjét helyezték előtérbe. Azon időben a törzs legjobb példányának egy "Perdrix" nevű vizslát tekintették, mely a kannstatti kiállításon vált híressé. Ezen példány mindenesetre feltűnő eb volt, de nem különös szépsége miatt, hanem azon sokféle idomzata folytán, melyek a többi nemet törzsöknél vagy mint hibák szerepéitek, vagy legalább is nem voltak kívánatosak. A fajtajellegek megállapításánál ezért nem is jött tekintetbe, ámbár mindenki tudta, hogy hozzá teljesen hasonló vizsla elég van Württembergben, de gyaníthatólag sok francia hajtóeb-vérrel - valószínűleg a chiens de Saintogne-félékből - keverve. Hozzá még kitalálták azt is, hogy "Perdrix"-nek egyik álombéli testvére hosszúszőrű volt. Azonban Württembergben hovatovább több hozzá hasonló vizsla került elő, melyek az északnémetországi kiállításokon szép számban voltak képviselve. Miután ezen ebeket hegyes vidékeken kitünően használhatóknak tartották, hazájukban nem hagytak fel továbbtenyésztésükkel, nem mulasztva el egyszersmind a feltűnőbb hibák részleges kiküszöbölését sem. S ma már úgy vagyunk, hogy a württembergi ebek a délnémetországi kiállításokon és Svájcban szerepet játszanak s részükre a fajtajellegeket is felállították, melyeket a teljesség kedvéért itt sem lehet mellőzni.
Nyugodt, megfontolt ha szükséges, erélyes, tüzes és kitartó, de sohasem szeles, a felnevelésben és idomításban nagyon érzékeny, korán fejlődő értelemmel, igen engedelmes, szaglása kitűnő. Gyors ügetésben magasan tartott orral keres s szilárdan áll a nyúl és szárnyas vad előtt, mint apportőr használható vizen és szárazon, a kártékonnyal szemben merész, bokrászásra és véres csapán való kerestetésre kitünően alkalmas s állóra csahol. Megbízható kísérője gazdájának, a leggyöngébb intésre, jelre engedelmeskedik, éppen nem egyoldalú, hanem a szó teljes értelmében használati eb."
Forrás: Diezel, Carl Emil : Az apróvad vadászata (p. 30-31.)
https://mek.oszk.hu/13100/13111/
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carl Emil Diezel : Az apróvad vadászata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szálkásszőrü német vizsla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1077x1334 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes