D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Page_39_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az esztergomi Bazilika új szoborművei Kiss Györgytől
B e s o r o l á s i   c í m : Esztergomi Bazilika új szoborművei Kiss Györgytől
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Kiss
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1852-1919
V I A F I d : 172088608
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 9. sz. (1901. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
V I A F I d : 100194473
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az esztergomi Bazilika új szoborművei Kiss Györgytől
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A jubileumi évfordulóra a bazilika számára is készültek szoborművek. Nagyon is ráfér e nagy templomra, hogy a művészetek minél jobban pótolják az építészek mulasztásait. A bazilika oszlopos homlokzatának felső párkányáról már lehordatták a kőszobrokat, először, mert nagyon súlyosak voltak, másodszor mert jobb ha inkább semmi sincs ott, mint a mi volt. Ott volt pedig a vallás allegóriája, Szent István, Szent László királyok, Péter és Pál apostolok, óriás nagy alakok homok-kőből.
Vaszary herczegprímás Kiss Györgyöt bizta meg, hogy ezek helyett új szobrokat készítsen. Elégségesnek találtak három nagy szobrot, elhagyván a két apostolt. nem lehetett rendeltetési helyökre fölállítani. István és László királyok hatalmas alakja ideiglenesen ott állt a bazilika háta mögött s az ünnepelni jött sok ezernyi tömeg nagy érdeklődéssel nézte az öt méter magas szobrokat. Most már jó ideje elhelyezték a homlokzatra. Középen a vallás allegorikus alakja, mely hat méter, jobbra István, mint a keresztény vallás magyarországi megalapítója, fején a koronával balra László, mint a kereszténység védője, harczkészen tartva csatabárdját. Kiss György szoborműveivel sokat nyert a pompás fekvésű, mérföldekre ellátszó bazilika. A nagy magasságból is tisztán jut kifejezésre a szobrok plasztikája. Ezek mind horganyból vannak öntve, bronzszínűre festve, s belül kitöltve czementtel, mert kellő súly nélkül a szélnek nem bírnának ellenállni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. márczius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esztergomi Bazilika
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 756x1132 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna