D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_oldal_01_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A főrendiház új tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Főrendiház új tagjai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Czorda Bódog
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 1. sz. (1902. január 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Czorda Bódog (1828-1904)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államtitkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A főrendiház új tagjai
Czorda Bódog
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : CZOKDA BÓDOG, az újonnan kinevezett fő­rendiházi tagok egyike, tulajdonkép nem új tag, mert mint a budapesti királyi ítélőtábla elnöke, majd mint a Kúria másodelnöke évekig hivatalból tagja volt az országgyűlés főrendiházának. 1828 deczember 15-ikén született Szabadkán, a hol atyja városi tanácsnok volt. A jogi pályára lépett s ép a forradalom küszö­bén. 1848-ban nyert ügyvédi oklevelet. A lelkes húsz éves ifjú beállt honvédnek s végig küzdötte a szabadságharczot. A világosi fegyverletétel után besorozták katonának s Olaszországba vitték Egy évig szolgált itt, mikor szüleinek sikerűlt öt kiváltani. Hazakerülve Szabadkára, ügyvédi gyakorlatot kezdett, majd szülővárosában közigazgatási szolgálatot vállalt. Részt vett az ötvenes évek vége felé kezdődött politikai mozgalmakban, a miért Josephstadtba internálták 1860-ban. Nemsokára azonban az októberi diploma neki is visszaadván szabadsá­gát, ismét odahaza ügyvédkedett Szabadka városa 1861-ben főügyészévé választotta s felküldte az akkor egybehívott országgyűlésre képviselőül. A provizórium behozatala után lemondott főügyészi hivataláról s mint ügyvéd műkö­dött, míg 1865-ben szülővárosa ismét meg nem választotta képviselőjévé Deák-párti programmal. Két évvel ezután Szabadka város főbírája lett s ez állást 1869-ig viselte, a mikor a királyi tábla, majd 1876-ban a legfőbb ítélőszék s 1882-ben a Kúria túrájává neveztetett ki. A birói székből a törvényalkotás és végrehajtás fontos feladataira hivatott el: 1889-ben az igazságügyminisztérium második államtitkára lett. Az állását négy évig viselte s 1892-ben a budapesti kir. tábla elnöki, majd 1893-ban a Kúria másodelnöki székével cserélte fel.
Egész pályáján szigorú kötelességérzés vezette, mely párosulva nagy tudományával, lelkes hazafiságával, él s ítéletével, jelleme higgadtságával, tiszteletet szerzett nevének minden körben. Kúriai elnöki állásától a múlt év vége felé vált meg s nyugalomba lépett.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. január 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Biczó Géza: Czorda Bódog
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 735x764 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna