D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_oldal_11_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Téli képek az Alföldről
B e s o r o l á s i   c í m : Téli képek az Alföldről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Befujta az utat a hó
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kiss
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 6. sz. (1902. február 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Téli képek az Alföldön
Befujta az utat a hó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A sík alföldek természeti szépsége kevésbbé változatos, mini a hegyes-völgyes tájakon. Különösen télen, midőn mindent egyformán fehérre fest a hó. Óriási fehér lepel az egész roppant sikság, melyből csak a házak, tanyák fedelei, a fák törzsei barnállanak ki s alig látunk más élőt, mint a csapatostól szállongó fekete varjukat, meg egy-egy megriasztott nyulat.
A harmadik képen egy gazdaembert látunk, a mint a tanyájára lovagol. Ha kedve volna hozzá, eldalolhatná, hogy "Befujta az utat a hó" - de nyilván nem dalol most, mert épen szemközt vágja a szél a havat. Hanem azért csak megy, csak megy, mert hiába, meg kell oda kinn nézni a jószágot, meg a takarmányt: kifutja-e tavaszig ? Messziről azt gondolnák, hogy kard van az oldalán, pedig csak a fokos nyele látszik, a melyet régi szokás szerint a nyeregkápába akasztott, hogy ha rosz ember, vagy farkas mutatkoznék, legyen neki mivel megfelelni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. február 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Ferencz: Téli képek az alföldről: Hetivásárosok Debreczenben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Ferencz: Téli képek az alföldről: Befujta az utat a hó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1061x693 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna