D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_32_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tisztavatási ünnepély a Ludoviceumban
B e s o r o l á s i   c í m : Tisztavatási ünnepély a Ludoviceumban
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Pataky
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1912
V I A F I d : 296068214
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 4. sz. (1903. január 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : eskütétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : beiktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. augusztus 18.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tisztavatási ünnepély a Ludoviceumban. - Pataky László festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1898 őszén fogadta be így az Akadémia növendékeit, a kiket három évi képzés után 1901. augusztus 18-án avatott fel. A fölavatás szép ünnepélyét örökíti meg Pataky László festőművésznek négy méter hosszú és három méter magas festménye, melyet a közelebbi napokban helyeztek el a Ludovika-Akadémia dísztermében.
A kép a fölavatásnak azt a mozzanatát ábrázolja, midőn Nyiry Sándor vezérkari ezredes, az intézet parancsnoka olvassa az esküt, a hadseregbe lépő pályavégzett ifjak pedig a legfelsőbb hadúrnak s hazánk szentesített törvényeinek hűséget és engedelmességet fogadnak. Tanúi az eskütételnek báró Fejérváry Géza táborszernagy, honvédelmi miniszter, kinek nevéhez az intézet újjászervezése fűződik. Gromon Dezső államtitkár, Klobucsár Vilmos altábornagy, a honvéd főparancsnokság adlátusa, Csesznák Benő, Bihar Ferencz. Clair Vilmos altábornagyok, honvédkerületi parancsnokok, Czibulka altábornagy, hadosztály-parancsnok, továbbá a honvédséghez besorozott s Budapesten állomásozó többi tábornokok, honvédtisztek, a Ludovika-Akadémia tanár testülete és sok főtiszt. Velők szemben az ifjú tisztek csoportja áll, amint kezeiket esküre emelik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. január 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hadnagyok eskütétele a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án : Az Akadémia tanári karának megérkezése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hadnagyok eskütétele a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án: Auer honvédlelkész beszédet intéz az új hadnagyokhoz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2534x1860 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna