D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_484_pix_Oldal_06_Kep_0002b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szalonikii dinamit-merényletek
B e s o r o l á s i   c í m : Szalonikii dinamit-merényletek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az Ottomán-bank épülete a robbanás után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 24. sz. (1903. június 14. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : robbanóanyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : merénylet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbanás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nitroglicerin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szaloniki
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1903
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szalonikii dinamit-merényletek. - Fényképfölvételek után.
Az Ottomán-bank épülete a robbanás után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az érdeklődés központjában még mindig a bombamerényletek szinhelye áll. Két hétig el voltak zárva az utczák, melyek a levegőbe röpített Ottómőm- bankhoz és a Colombo-szállodához vezetnek, mert a bank és a szálloda alá vezetett aknákat ásták fel, hogy alapos vizsgálat alá vehessék.
Az Ottomán-bank, mely egy csinos parkban állott, az európai negyed egyik legszebb épülete volt. Hófehér márványból épült az egész és szép fehér márványszobrok ékítették. A bank mögött áll a Colombo-szálloda, mely a leglátogatottabb szállodák egyike volt. A bankkal és a szállodával szemben egy alacsony ház látható, melyben egy bolgár szatócs nyitott magának üzletet s innen ásták az aknákat. Az aknákat, melyek két és fél méternyi mélyen voltak ásva, sok kíváncsi nézte még a múlt héten is. Most már betemették és a nagy romhalmaz elhordásán dolgoznak a munkások.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. június 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szalonikii dinamit-merényletek: A Colombo-szálló és környéke a robbanás után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1271x879 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna