D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_484_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : József főherczeg látogatásába-budapesti polgári lövészegyesület ünnepélyén
B e s o r o l á s i   c í m : József főherczeg látogatásába-budapesti polgári lövészegyesület ünnepélyén
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 25. sz. (1903. június 21. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Versenysportok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lövészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportlövészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 2. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : József főherczeg látogatásába-budapesti polgári lövészegyesület ünnepélyén.
(A középen áll József főherczeg, tőle jobbra sorban állanak gróf Szapáry huszárszázados, Járitz András főlövészmester, Auguszta főherczegnő, Libits Adolf udvari tanácsos, Szőcs András a lövész-egyesület gazdája, Lobkovitz herczegné, Zichy grófnő udvarhölgy, Darányi miniszter, Sauervein Károly bizottsági tag. József főherczegtől balra Gromon Dezső államtitkár, József Ágost főherczeg, Rácz Károly fővárosi bizottsági tag, Matheidesz Dániel, Vándory József lövészmester, Lobkovitz Rezső herczeg, Kormos Gyula lövészmester, Surányi térparancsnok, Mauthner Károly lövészmester)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lövész-egyesület mostani ünnepélyét abból az alkalomból rendezte, hogy legfőbb főlövészmestere, József főherczeg ez évben töltötte be 70-ik évét. Az ünnepély napján június 7-én már reggel 8 órakor megkezdődött a díszlövés.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. június 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti polgári lövész-egyesület lövöldéje a Marczibányi-téren
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1687x1100 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna