D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 689_788_pix_Oldal_44_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Anonymus szobra a Városligetben
B e s o r o l á s i   c í m : Anonymus szobra a Városligetben
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Ligeti
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1944
V I A F I d : 25534156
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 46. sz. (1903. november 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ligeti Miklós (1871-1944)
V I A F I d : 25534156
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz.)
V I A F I d : 69269583
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Anonymus szobra a Városligetben. - Ligeti Miklós szoborműve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szobor a legrégibb magyar történetíró emlé­kének van szánva, a ki latin nyelven irta meg a honfoglalás és az utána következő idők történetét s mivel nevét, kilétét nem tudni, Anonymus néven említik. Az újabb időkbeli törté­nelmi kutatások III-ik vagy IV-ik Béla király jegyzőjét sejtik benne. Ligeti Miklósnak, ki a szobrot készítette, homályos bizonytalanságban kellett kutatni, hogy alakot adhasson a plasztikai emléknek. A művész elfogadta azt a föltevést, hogy a "Gesta Hungarorum" irója, mint ama kor írástudója, szerzetes lehetett. Szerzetesi alaknak ábrázolta, a mint egy kőpadon ül, a pad felső párkányára kiterjesztve nyugtatott karokkal. Jobbjában az irónád, balját a pergament ivén tartja, mely a kőpadon aláomlik. Az elmélyedés, a gondolkozás kifejezését mutatja az alak, szép szobrászati formában. Egy ismeretlen arczához azonban a művész nem találhatott vonásokat s a misztikus homályt, mely a Névtelent körül veszi, profanizálni nem akarta. Ezt a homályt borította az arczra, melynek a felhúzott szerzetesi csuklya miatt csak alsó része, az álla látszik. Ha világít a nap, az előre húzott csuklya alatt ott van az árnyék, mely az egész arczot elfedi és csak a kifejezőn stilizált alak látszik, a csuha művészin rendezett, vastag ránczai közt. A felfogás a szobor művészi becsét nem kis mértékben emeli. Az új múzeum udvarának fái veszik körűl a szobrot megfelelő összhangban.
A kőpad alsó lépcsőjére latinul - a "Gesta Hungarorum" nyelvén - vésték be a magyarázó feliratot: "Anonymus - Gloriosissimi Belae regis nótárius". (A legdicsőségesebb Béla király jegyzője.)
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. november 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ligeti Miklós: Anonymus szobra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1586x1103 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna