D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 021.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068700/068737/021_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : III. Béla rézpénze
B e s o r o l á s i   c í m : 3. Béla rézpénze
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Középkori magyar pénzek
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Füle
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1914-2005
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1979
S o r o z a t : 1979. Középkori magyar pénzek
T e c h n i k a : mélynyomás és réznyomás (acélmetszet), fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rézpénz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Béla (Magyarország: király), III. (1148?-1196)
V I A F I d : 45759473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : numizmatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1979
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1980
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1979. KÖZÉPKORI MAGYAR PÉNZEK
A berni IX. Nemzetközi Numizmatikai Kongresszus alkalmából.
Mélyny. és réznyomás (acélmetszet) 11 3/4 : 11 1/2 F. fog.
T.: Füle Mihály
Névérték: 2,- Ft
Á 1979. szept. 3.-1980. dec. 31
PM 355 177 fog. 6 950
3348 3373 2 Ft III. Béla rézpénze 40,- 20,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : III. Béla Árpád-házi magyar király 1172-től 1196-ig. II. Géza (ur. 1141-62) és Eufrozina (1130-1193) második fia. Már apja életében hercegként kormányozta a horvát és a dalmát területeket 1161 körül. A bátyja III. István király (ur. 1162-1172) és I. Manuel bizánci császár (ur. 1143-1180) által Nándorfehérvárott megkötött egyezménynek megfelelően a béke kezeseként 1163-ban Bizáncba került. I. Manuel bizánci császár udvarában nevelkedett, mert I. Manuel őt tartotta - saját fia megszületéséig - trónörökösének, eljegyeztette vele leányát Mária hercegnőt. Ezért Dalmáciára és Szerémségre is igényt tartott, mert hogy az Béla örökségi osztályrésze volna. De fia megszületésekor, 1169-ben Béla elvesztette trónörökösi státuszát, majd összeházasította felesége rokonával, Chatillon Ágnessel. Bátyja halála után 1172-ben visszatért Magyarországra. 1172-ben lépett trónra, de Lukács esztergomi érsek nem volt hajlandó megkoronázni, mivel a bizánci egyház híve volt, ezért koronázására 1173. január 13-án kerülhetett sor. Uralkodását sikeres belpolitika jellemezte. I. Manuel halála után 1180-ban visszaszerezte Dalmáciát és a Szerémséget, és az országhoz csatolta. Szoros kapcsolatokat épített ki a pápasággal. 1184 körül első felesége meghalt, és 1186-ban újra megházasodott. Második felesége Capet Margit (1157/58-1197) Fülöp Ágost francia király nővére volt. 1185 körül létrehozta az állandó királyi kancelláriát. Uralkodása a gazdaság és kultúra jelentős fejlődését eredményezte. Jegyzője volt Anonymus, aki ekkor írta meg a Gesta Hungarorumot. Esztergomban királyi palotát és érseki székesegyházat emeltetett. Szorgalmazta egyházi személyek külföldi egyetemre járását. 1192-ben szentté avattatta I. László magyar királyt. Vagyona az angol és a francia királyéval állhatott egy szinten. Udvartartása Európában a legfényesebbek közé tartozott. Nagy mértékben bővültek a francia-magyar politikai, egyházi és kulturális kapcsolatok. Székesfehérvárott 1848-ban feltárt földi maradványai a budavári Mátyás-templomban kerültek elhelyezésre, első feleségével együtt 1898-ban I. Ferenc József rendeletére. (Révai Nl.3k.170.,Larousse 1991.1k.280 o., MNL.3k.500 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kékesi László: III. Béla (kb. 1148-1196)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 887x1248 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn