D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_372_pix_Oldal_16_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szabadságharcz-szobor pályaművei
B e s o r o l á s i   c í m : Szabadságharcz-szobor pályaművei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tóth, Pogány és Kőrösi pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Horvai és Szamovolszky pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Füredi pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 20. sz. (1905. május 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar történelmi korszak (1848 után)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szabadságharcz-szobor pályaművei
Tóth, Pogány és Kőrösi pályaműve
Horvai és Szamovolszky pályaműve
Füredi pályaműve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Tóth István, Pogány Móricz és Körösi Albert Szabadságharcz-szobor pályaművén a főalak egy erőtől duzzadó férfi, a mint büszkén a messzeségbe néz, jobb kezével kaszát fog, mintegy a magára utalt, de jogait és szabadságát mindhalálig védő magyar nemzetet akarva jelképezni. A hatalmas talapzat mellső oldalán hegy látható, mely mögül a feltűnő nap sugarai beragyogják a kettős keresztet. Az alatta lévő dombormű tömött sorokban tovavonuló alakjai a nemzet nagy tömegeinek megmozdulását mutatják, a melyek szinte megittasodnak a felvirradó szabadság érzésétől. A szobormű hátsó oldalán egy oroszlán viaskodik két sassal. Ez a csoport a nagy küzdelemnek tetőpontját jelképezi, a mikor a magyarnak két ellenféllel kellett a harczot egyszerre megvívnia.
A Horvay-Szamovolszhy-féle pályamunkán a szabadság géniusza egy női alak, mely a felfelé nyúló oszlop tetején állva, kardot és széttört bilincseket tart kezében. A szoborcsoportok közül a középsőben egy angyal öleli át Kossuth alakját. Mellette sisakos pogány magyar lovakat hajt, heves vágtatással. A jobbfelőli csoportban Petőfi szaval a honvédzászló mellett, túlnan pedig, a balfelőli csoport harczra kész honvédeket mutat.
Füredi Rikhárd pályaművén, a középső nagy oszlopból kifejlődő mellszobor a magyar nemzetet: Hungáriát jelképezi. Alatta domborműszerűen áll Szent István; a szabadság eszméjének plasztikai feltüntetéséül szolgálnak a két kisebb oszlopra helyezett lovon rohanó alakok, továbbá az a csoportozat, hol a szabadság zászlaja felé buzgón sietnek parasztok, honvédek, harczra készen.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. május 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zala György: A Szabadságharcz-szobor pályaművei : A középső csoportozat Zala pályaművén
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Szabadságharcz-szobor pályaművei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1034x1563 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna