D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hatosagok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
B e s o r o l á s i   c í m : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hatóságok
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Temesi
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1946-
V I A F I d : 162991077
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-12-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : https://termeszetor.eoldal.hu/
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Temesi Géza
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Természetvédelem
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Államjog
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hatóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pest Megyei Kormányhivatal (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgatóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabálysértés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közigazgatási jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormányhivatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogszabálygyűjtemény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek Hatóságok Közigazgatási hatóságok és igazgatási szervek: természetvédelem, erdészet, vadászat, halgazdálkodás Szabálysértési hatóság Büntetőeljárás Dr. Temesi Géza Környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok Országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el, kivéve Pest megyét és Budapest fővárost, amelyek területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében Érdi Járási Hivatala jár el. A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság különös illetékességgel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti esetekben jár el. A fővárosi főjegyző és a települési önkormányzat jegyzője által természetvédelmi hatósági ügyben hozott első fokú döntés esetén másodfokon a területi természetvédelmi hatóság az eljáró szerv. Lásd 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet! Nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere a környezetvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, amelynek területi szerve a nemzeti park igazgatóság (NPI). Az NPI a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik. Az NPI állami alaptevékenysége körében ellátja a védett és a fokozottan védett természeti értékek, a védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és a közösségi jelentőségű természeti értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében, valamint a kormányrendelet szerinti további állami feladatokat. Lásd 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet! Erdészeti hatóság és igazgatás Az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat a NÉBIH (Erdészeti Igazgatósága) [országos hatósági és igazgatási feladat- és hatáskör], a Pest Megyei Kormányhivatal [országos területi illetékességű, másodfokú (kormányrendeletben meghatározott esetekben első fokú) hatóság], valamint 10 kijelölt járási hivatal (9 kijelölt megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) [területi feladat- és hatáskör és területi illetékesség, első fokú erdészeti hatóság] látja el. Lásd: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet! Feladatkör: - erdőtervezés, - hatósági hatáskör, - további igazgatási feladatok. Vadászati hatóság és igazgatás A vadászati hatósági és igazgatási feladatokat a földművelésügyi miniszter, a NÉBIH (Földművelésügyi Igazgatósága) [országos feladat- és hatáskör és területi illetékesség zárttéri vadtartás ellenőrzésében], a Pest Megyei Kormányhivatal [másodfokú hatóság], valamint 19 járási hivatal (megyei kormányhivatalok megyeszékhely szerinti járási hivatala, illetve Pest megyére és a fővárosra az Érdi Járási Hivatal) [területi feladat- és hatáskör, megyei illetékesség, első fokú vadászati hatóság] látja el. Feladatkör: - hatósági hatáskör gyakorlása, - további igazgatási feladatok. Lásd: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet! Halgazdálkodási hatóság és igazgatás A halgazdálkodási hatósági és igazgatási feladatokat a földművelésügyi miniszter, a NÉBIH (Földművelésügyi Igazgatósága) [országos feladat- és hatáskör és területi illetékesség], a Pest Megyei Kormányhivatal [országos halgazdálkodási hatóság], valamint 19 járási hivatal (megyei kormányhivatalok megyeszékhely szerinti járási hivatala, illetve Pest megyére és a fővárosra az Érdi Járási Hivatal) [területi feladat- és hatáskör, megyei illetékességű területi halgazdálkodási hatóság] látja el. Feladatkör: - hatósági hatáskör gyakorlása, - további igazgatási feladatok. Lásd: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet! Szabálysértési hatóság Az általános szabálysértési hatóság a megyei (fővárosi) kormányhivatal járási (kerületi) hivatala. A hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a rendőrkapitányság, illetve a NAV, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt pedig a járásbíróság jár el. A rendőrség bármely szabálysértés miatt kiszabhat, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt pedig csak a rendőrség szabhat ki helyszíni bírságot. Törvényben meghatározott esetben helyszíni bírságot szabhat ki: - a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, - az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, - a halászati őr, a mezőőr (amennyiben közigazgatási szerv alkalmazottja vagy önkormányzati köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő). Lásd: 201Eljáró hatóság és illetékesség Közigazgatási hatóságok Az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén az ügyfél lakcíme, székhelye van, az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy a jogellenes magatartást elkövették. 1) Természetvédelmi hatóságok Országos természetvédelmi hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel. Területi természetvédelmi hatóság: 19 megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti (illetve érdi) járási hivatala megyei illetékességi területen. Jegyző: helyi jelentőségű védett természeti területen. Részleteket lásd a vonatkozó jogszabályokban! 2. évi II. törvény (Szabstv.) Eljáró hatóság és illetékesség 2) Erdészeti hatóságok 10 kijelölt megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti ill. érdi járási hivatala az erdőtervezési körzetek szerint megállapított illetékességi területen jár el elsőfokú hatóságként. A Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességű másod fokú hatóság. 3) Vadászati hatóságok Területi vadászati hatóság: 19 megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti (ill. érdi) járási hivatala megyei illetékességi területen jár el elsőfokú hatóságként, a vadászterület fekvése szerinti illetékességgel. Ha a vadászterület két vagy több vadászati hatóság illetékességi területén található, az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén a vadászterület nagyobb hányada található. A Pest Megyei Kormányhivatal másodfokú vadászati hatóság. Részleteket lásd a vonatkozó jogszabályokban! Eljáró hatóság és illetékesség 4) Halgazdálkodási hatóságok Területi halgazdálkodási hatóság: 19 megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti (illetve érdi) járási hivatala az elsőfokú halgazdálkodási hatóság megyei illetékességi területtel. Fő szabályként a halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti területi hatóság jár el elsőfokú halgazdálkodási hatóságként. Ha a halgazdálkodási vízterület két vagy több területi halgazdálkodási hatóság illetékességi területén helyezkedik el, akkor állóvíz esetén az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén a halgazdálkodási vízterület nagyobb hányada található, folyóvíz esetén pedig a megyehatárig terjed az illetékesség. Jogosulatlan horgászat vagy halászat esetén a jogsértő személy lakóhelye szerinti területi halgazdálkodási hatóság jár el. A Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességű halgazdálkodási hatóság. Részleteket lásd a vonatkozó jogszabályokban! Eljárás és illetékesség Szabálysértési hatóságok A szabálysértési eljárás lefolytatására az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes, de indokolt esetben a szabálysértés felderítésének helye szerint illetékes hatóság is eljárhat. A szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogást a határozatot hozó szabálysértési hatóság székhelye szerinti járásbíróság bírálja el. Büntetőeljárás Bűncselekmény esetén a kiemelt bűncselekmények kivételével elsőfokon az a járásbíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a bűncselekményt elkövették. A közvádló ügyészség hatáskörét és illetékességét annak a bíróságnak a hatásköre és illetékessége határozza meg, amely mellett működik. Általános nyomozó hatóságként az ügyészség felügyelete, illetve irányítása mellett a rendőrség szervei járnak el. Részleteket lásd a vonatkozó jogszabályokban! Vonatkozó jogszabályok 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről - 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról - 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról - 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről - 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről - 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról - 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről - 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról - 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről - 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Temesi Géza: Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek : Fenntarthatóság, környezet - természet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna