D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Chazar_Andras_1899_38.jpg
C Í M 
F ő c í m : Cházár András 1899-38
B e s o r o l á s i   c í m : Cházár András 1899-38
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Szenti
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-08
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-09-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Gyógypedagógia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Cházár András (1745-1816)
V I A F I d : 121579133
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : siket
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nevelőintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érzékszervi fogyatékos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Cházár András
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Cházár András, Császár vármegyei főjegyző, jogi író, a magyar gyógypedagógia úttörője. Jogi tanulmányainak végeztével Rozsnyón ügyvéd, de amikor II. József az ügyvédeket a törvényszékhez benyújtott kereseteikben a német nyelv használatára kötelezte, lemondott az ügyvédségről. 1790-ben Gömör vm. főjegyzője, a nemesi-nemzeti mozgalom egyik vezetője megyéjében. A sajtószabadság ügyében írt röpirata országos visszhangot váltott ki. Jelentős szerepet játszott a magyar nyelv elismertetését célzó mozgalomban, de ugyanakkor a szlovákok magyarosítására irányuló törekvésekben is. 1799-ben a süketnémák bécsi intézetében látottak alapján egy hasonló intézmény felállítására gyűjtést indított, amelyet ezer forinttal és rozsnyói házának felajánlásával ő maga kezdett meg. Munkásságának eredményeként 1802-ben Vácott megnyílt a süketnémák első intézete. Irodalmi tevékenysége az igazságszolgáltatás szervezésével kapcsolatos. Javaslatot készített egy m. tudós társaság létrehozására is. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Chászár András
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 905x1292 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer