D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Meszaros_Imre_igazgato_1900_21.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mészáros Imre igazgató 1900-21
B e s o r o l á s i   c í m : Mészáros Imre igazgató 1900-21
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Tambo
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-12-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1900
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mészáros Imre (1860-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : zeneművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mészáros Imre, igazgató.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mészáros nem karnagy, nem is zeneszerző, őt tehát másnemű tekintetek le nem terelhetik egyenes útjáról, a melyre becsvágya, tettvágya és készültsége praedestinálják. A közvélemény ezzel már hét évvel ezelőtt is tisztában volt, már akkor jelölte Mészárost az igazgatói polczra, mert látta szervező tehetségét s a czéltudatos munkában kifejtett erélyét és kitartását. Mészáros Imréről a lexikon ma még nem mondhatna ugyan többet, mint azt, hogy Pesten született 1860 szeptember 29-ikén, a hegedűjátékot a Nemzeti Zenedében oly jeles mestereknél tanulta, mint Huber Károly és Gobbi Alajos; mint serdülő ifjú került az operaház zenekarába s maradt ott mostanig; 1882-ben a Nemzeti Zenede tanára s 1899-ben helyettes igazgatója, 1887-ben pedig a Budapesti Filharmóniai Társaság titkára, majd alelnöke volt; de tudni kell róla azt is, hogy e társaságot felvirágoztatta, nyugdíj-egyesületét újjászervezte, a "Liszt Ferencz" művész-körbe új életet lehelt; és, a mi mindezeknél többet nyom a latban, bizalmasa és jobb keze volt Erkel Sándornak, a magyar kir. opera volt igazgatójának, a ki 40 évet töltött el az intézet élén, éber szemmel látva emberek, művek és rendszerek sikerét és bukását, sajtónak és közönségnek változó hangulatát. Mészáros erős értelme mindebből le tudja vonni a tanulságot. Különben is európai műveltségű, világlátott ember és szakmájában a tollnak hivatott forgatója, a ki e mellett tapintatosan is tud bánni embereivel a személyes érintkezésben. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky: Mészáros Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1011x1527 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer