D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Zalka_Janos_1901_3.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zalka János 1901-3
B e s o r o l á s i   c í m : Zalka János 1901-3
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Doby
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1834-1907
V I A F I d : 165360976
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Szenti
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-28
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-05-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1901
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fénykép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zalka János (1820-1901)
V I A F I d : 121505330
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zalka János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zalka János római katolikus püspök, egyetemi tanár. Nagyszombatban és a bécsi Pazmaneumban végezte teológiai tanulmányait 1845-ben. 1846-ban pappá szentelték, és Kőhídgyarmaton, majd Dorogon lett segédlelkész. A bécsi Augustineumban teológiai doktorátust tett. 1848-ban a pest-belvárosi plébánia segédlelkésze, 1849-ben Esztergomban, 1853-tól a pesti egyetemen az egyháztörténelem s egyházjog tanára. 1859-től esztergomi kanonok, 1867-től győri megyéspüspök, római grófi címet kapott Róma városától. 1849-1850-ben Pesten szerkesztette a Katholikus Néplapot, 1856-58-ban a Religiót. Munkatársa volt az Egyetemes Magyar Encyclopédiának. Számos vallásos tárgyú könyvét kiadták. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zalka János győri püspök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1101x1547 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer