D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 117_236_pix_Oldal_10_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Vendôme-tér 1871 május 16-án, az oszlop ledöntése után
B e s o r o l á s i   c í m : Vendôme-tér 1871 május 16-án, az oszlop ledöntése után
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : "A párisi gyújtogatók" czímű közleményünkhöz
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Rákosi
U t ó n é v : Viktor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1923
V I A F I d : 58030320
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-06-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 6. sz. (1910. február 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalomleírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : regény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1871. május 16.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Vendôme-tér 1871 május 16-án, az oszlop ledöntése után. - Egykorú fénykép.
"A párisi gyújtogatók" czímű közleményünkhöz.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Paris szivében, előkelő úri fertályban, a Vendôme-téren áll ez az oszlop, tetején I. Napóleonnak római imperátor ruhába öltöztetett alakja. Az 1805-iki és 1806-iki háborúk alkalmával zsákmányolt ellenséges ágyúkból öntötték, hogy hirdesse a francziák, helyesebben a korzikai hódító katonai dicsőségét és lángeszét. Elpusztításának ötlete nem a kommün alatt támadt. Még javában ostromolták a poroszok Parist, mikor a nemzeti védelem kormányát már egy egész csomó kérvény sürgette, hogy az emléket távolítsa el. Az ötletért és az eltávolításért Courbet-t, a hírneves festőt tették felelőssé, pedig az előkészítésben csak annyiban vett részt, hogy az ostrom alatt a következő kérvényt intézte a maga részéről a köztársaság kormányához:
"Tekintettel arra, hogy a Vendôme-oszlop egy olyan emlék, a melynek semmi művészi értéke nincs, tekintettel arra, hogy czélja a háború és hódítás eszméjének megörökítése, mely lelkesíthette a császári dinasztiát, de ellenkezik egy köztársasági nemzet érzelmeivel, stb... azon óhajomnak adok kifejezést, hogy a nemzeti védelem kormánya engedje meg az oszlop elhordását, a domborműveket előbb átvitetvén a Rokkantak palotájába." ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. február 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rákosi Viktor: Chaudey Gusztáv kivégzése a Sainte-Pélagie börtönben május 28-ikán : "A párisi gyújtogatók" czímű közleményünkhöz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Henri, Motte - Rákosi Viktor: A kezesek kivégzése a Roquette-fogház udvarán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar szemtanúk a Párizsi Kommünről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1601x1133 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna